U bevindt zich hier: Eurocept Pharmaceuticals > Gedragscode

Eurocept Pharmaceuticals - Gedragscode

Eurocept Gedragscode†
Naleving van de richtlijnen,†het beleid en†de procedures van†Eurocept.

Inleiding

Bij Eurocept verdienen we onze reputatie elke dag opnieuw. Die reputatie is het resultaat van individuele beslissingen die door werknemers worden genomen in belangrijke en minder belangrijke zaken. Ons bedrijf en de wereld om ons heen worden steeds complexer en daardoor zijn er momenten waarop het maken van de juiste keuze niet eenvoudig of voor de hand liggend is. Toch moeten onze handelingen altijd worden geleid door een goed begrip van wettelijke vereisten, ons beleid, onze procedures en gezamenlijke ethische principes en waarden.

Deze basisrichtlijnen worden beschreven in deze Eurocept Gedragscode. Alle werknemers en †tijdelijke medewerkers van Eurocept zijn verplicht deze Eurocept Gedragscode †te lezen en worden geacht deze te begrijpen en zich eraan te houden. Uit de Eurocept Gedragscode blijkt duidelijk dat we in onze bedrijfsactiviteiten nooit illegaal of onethisch gedrag tolereren. Als u vragen hebt over de interpretatie of toepassing van de Eurocept Gedragscode, kunt u die bespreken met uw leidinggevende.

Het communiceren van deze Eurocept Gedragscode vormt onderdeel van onze voortdurende inspanningen om een werkomgeving en personeelsbestand te creŽren die volledig oprecht, eerlijk en integer zijn.

Doordat u elke dag opnieuw de juiste beslissingen neemt, draagt u bij aan het vertrouwen dat anderen in ons stellen.

Namens de directie van de Eurocept Groep, zijnde de bedrijven EuroCept B.V., Klinerva B.V., Pharma-Care B.V., Birka Neva B.V. en Eurocept International B.V.
Mike van Woensel


1. Geldigheid

Deze Eurocept Gedragscode geldt voor alle werknemers en tijdelijke medewerkers van Eurocept.†Deze Eurocept Gedragscode is geen arbeidsovereenkomst.

2. Kernwaarden

De zakenwereld wordt steeds complexer en sneller en het wordt steeds moeilijker om goede beslissingen te nemen en de juiste acties. Maar het succes van Eurocept op de lange termijn is duidelijk afhankelijk van de keuzes die we van dag tot dag maken. Het is daarom uiterst belangrijk dat we allemaal weten hoe Eurocept verwacht dat we ons bij het zakendoen gedragen en dat we ons altijd daaraan houden.
We moeten onze beslissingen en acties baseren op onze kernwaarden: oprechtheid, eerlijkheid en integriteit.

 • We tolereren geen fraude, bedrog of verduistering.

 • Onze beslissingen moeten zijn gebaseerd op feiten en rechtvaardigheid, niet op vooroordelen.

 • Onze beslissingen moeten zijn gebaseerd op strikte principes van goed en slecht, zoals die zijn gedefinieerd in de principes in deze Eurocept Gedragscode.

3. Naleving van de Eurocept Gedragscode

Iedereen moet deze Eurocept Gedragscode naleven, die is bedoeld om ons te ondersteunen bij het nemen van goede beslissingen en het uitvoeren van de juiste acties, om te voorkomen dat we iets verkeerds doen en om ons te helpen de wetten, regels en voorschriften na te leven die gelden voor onze bedrijfstak.

 • Van ons allemaal wordt verwacht dat we begrijpen hoe deze Eurocept Gedragscode van toepassing is op ons eigen werk en onze eigen zakelijke beslissingen en activiteiten. Als we dat niet begrijpen, wordt van ons verwacht dat we antwoorden zoeken op onze vragen.

 • Van iedereen waarvoor deze Eurocept Gedragscode geldt, wordt verwacht dat hij of zij integriteit † †en leiderschap toont door zelf de Eurocept Gedragscode na te leven en anderen te stimuleren deze na te leven.

 • De promotie en het naleven van deze Eurocept Gedragscode zijn onderdelen van de evaluatie van de prestaties van iedereen waarvoor deze Eurocept Gedragscode geldt.

Tijdelijke medewerkers van Eurocept moeten zich eveneens houden aan de relevante principes van deze Eurocept Gedragscode. Om die reden moeten we de relevante bepalingen opnemen wanneer we een nieuw contract of een nieuwe persoonlijke arbeidsovereenkomst aangaan met een tijdelijke medewerker of als we een bestaand contract of bestaande overeenkomst vernieuwen of verlengen.

4. Programma voor bekendmakingen

Eurocept erkent dat veel beslissingen niet eenvoudig zijn. Als er een moeilijke beslissing moet worden genomen of als we niet begrijpen hoe de Eurocept Gedragscode geldt in een bepaald geval, moeten we daarom om advies en richtlijnen vragen. Als we schendingen of potentiŽle schendingen van de Eurocept Gedragscode bemerken of als we klachten of bedenkingen hebben moeten we onmiddellijk de betreffende persoon waarschuwen.
Als u vragen over of problemen met de interpretatie of toepassing van deze Eurocept Gedragscode of verwante richtlijnen, beleid of procedures van Eurocept hebt, neemt u contact op met:

(1) uw leidinggevende;

(2) een andere leidinggevende;

(3) een medewerker van Personeelszaken;

(4) de directie

Er is tevens een klokkenluiderbeleid opgesteld en aan elke (nieuwe) medewerker uitgedeeld.

5. Beschermen van vertrouwelijke gegevens van klanten, patienten en anderen

We mogen geen niet-openbare informatie accepteren die wordt aangeboden door een klant, leverancier of andere partij met als voorwaarde of bedoeling dat deze vertrouwelijk moet blijven.
Informatie die door een klant of derde partij in vertrouwen aan Eurocept wordt gegeven, moet door ons vertrouwelijk worden behandeld, tenzij het bekendmaken ervan wettelijk verplicht is.
We mogen niet op een onwettige of onethische manier vertrouwelijke informatie van of over een concurrent zoeken of accepteren.
Als we vertrouwelijke informatie hebben over een voormalige werkgever of een andere eenheid waarbij we eerder betrokken zijn geweest, worden wij geacht ons te houden aan de verplichting dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen. Eurocept zal dergelijke informatie niet van ons vragen of ons vragen deze te gebruiken of bekend te maken uit hoofde van onze functie.

6. Openbare bekendmakingen

We zorgen ervoor dat de openbare bekendmakingen van Eurocept voldoen aan de toepasselijke financiŽle wetten, waaronder alle relevante voorschriften betreffende financiŽle verslaglegging en boekhouding. Strikt voldoen aan boekhoudbeleid en procedures op bedrijfs- en afdelingsniveau is vereist, evenals samenwerking met interne en externe controleurs.

7. Naleving van de wetgeving

Wij zijn verplicht onszelf vertrouwd te maken met alle wetten, regels en voorschriften die gelden voor onze werkverantwoordelijkheden.

8. Wet- en regelgeving betreffende de zorgprogramma's

We moeten de Wet- en regelgeving betreffende de zorgprogrammaís naleven.

9. Regelgeving betreffende concurrentie

Als we te maken hebben met concurrenten, geldt het volgende beleid:†

(1) We mogen geen overeenkomst of stilzwijgende overeenkomst aangaan die als doel of gevolg heeft dat de concurrentie oneerlijk wordt beperkt. Niet-toegestane overeenkomsten of stilzwijgende overeenkomsten tussen concurrenten omvatten prijsafspraken, marktverdeling en gemanipuleerde offertes.

(2) We mogen met concurrenten geen informatie uitwisselen, bespreken of vergelijken die te maken heeft met Eurocept's prijzen of prijsbeleid, distributiebeleid, de prijzen of de selectie van leveranciers, de selectie of classificatie van klanten, kredietbeleid, advertentiebeleid of andere gelijksoortige concurrentiegevoelige informatie.

(3) We mogen niet deelnemen aan formele of informele handelsorganisaties of andere bijeenkomsten met concurrenten waarop overeenkomsten of stilzwijgende overeenkomsten worden.

10. Regelgeving betreffende handelen met bedrijfskennis

De betreffende personen mogen dergelijke materiŽle niet-openbare informatie niet bekendmaken aan derden, tenzij dit gebeurt om geldige zakelijke redenen (en dit valt onder een relevante geheimhoudingsverklaring). In dergelijke gevallen mogen de betreffende personen geen reden hebben om aan te nemen dat de informatie misbruikt zal worden of dat de bekendmaking op een andere manier in strijd is met de toepasselijke regelgeving.

De betreffende personen dienen de directie te raadplegen voordat ze informatie bekendmaken aan derden op een manier die selectieve bekendmaking kan inhouden, of als ze menen dat een selectieve bekendmaking al onbedoeld of anderszins heeft plaatsgevonden.

11. Regelgeving betreffende gelijke behandeling en intimidatie op het werk

Het beleid van Eurocept is gericht op het bieden van gelijke kansen aan iedereen, ongeacht ras, religie, huidskleur, nationaliteit, geslacht, leeftijd, afkomst, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, handicap of enige andere bij wet verboden reden. Beslissingen op het gebied van indienstneming, promotie en andere aspecten van de arbeidsverhouding mogen alleen worden gebaseerd op functiegerelateerde kwalificaties.

Eurocept verbiedt ook seksuele intimidatie en intimidatie op grond van een van de andere hierboven genoemde eigenschappen en zal passende actie ondernemen om verboden intimidatie tegen te gaan en om de gevolgen van dergelijke intimidatie op te lossen.

12. Regelgeving betreffende de vertrouwelijkheid van gegevens

Eurocept zet zich in voor de bescherming van de privacy van personen.

We moeten toepasselijke privacywetten, -regels en -voorschriften naleven bij alle aspecten van de bedrijfsvoering.

13. Milieuwetgeving

Eurocept zet zich in voor de bescherming van het milieu door de negatieve invloed van onze bedrijfsvoering op het milieu te minimaliseren en door duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen te stimuleren. We moeten de toepasselijke wetten, regels en voorschriften naleven op het gebied van het milieu.

14. Beschermen van werknemers en bronnen

We moeten de eigendommen van Eurocept veiligstellen voor verlies, schade, onzorgvuldigheid, verspilling, misbruik en diefstal.

De eigendommen van Eurocept, zoals intellectueel eigendom, elektronische media, werktijd, apparatuur, producten en diensten, zijn bedoeld voor legitiem zakelijk gebruik.

We moeten de activa van Eurocept efficiŽnt en voor legitieme zakelijke doeleinden gebruiken, en nooit voor illegale of onethische doeleinden.

15. Bescherming van vertrouwelijke gegevens van Eurocept.

Het openbaren van vertrouwelijke gegevens over de zakelijke, financiŽle, juridische, regulerende activiteiten van Eurocept, met of zonder opzet, kan negatieve gevolgen hebben voor de financiŽle stabiliteit en concurrentiepositie van Eurocept en voor de veiligheid van de banen van de werknemers van Eurocept.

Vanwege dit risico op schade aan Eurocept en zijn werknemers mogen wij, gedurende of na de periode dat wij voor Eurocept werken, geen vertrouwelijke informatie openbaren aan derden die wij uit hoofde van onze werkzaamheden hebben ontvangen.

†'Vertrouwelijke gegevens' zijn alle niet-openbare gegevens die in het bezit zijn van Eurocept, door interne of externe ontwikkeling, en die van nut kunnen zijn voor concurrenten of schadelijk kunnen zijn voor de financiŽle stabiliteit of concurrentiepositie van Eurocept wanneer deze openbaar worden gemaakt, onder andere maar niet beperkt tot:

 • †Ontdekkingen, uitvindingen, verbeteringen en innovaties waarvoor al dan niet patent of auteursrecht kan worden aangevraagd

 • Methoden, processen en technieken, waaronder informatie over fabricageprocessen

 • Werkvloerpraktijken

 • Computersoftware

 • Apparatuur

 • Wettelijke deponeringen en goedkeuringsdatums

 • Marketing- en verkoopgegevens

 • Personeelsgegevens

 • Klantenlijsten

 • FinanciŽle gegevens, prijsgegevens en boekhoudgegevens

 • Leveranciersgegevens (namen van leveranciers, prijzen, leverantiebronnen, verwachte eisen)

 • Resultaten van wettelijke inspecties/controles

 • PatiŽntgegevens

 • Mogelijke acquisities, licenties of andere zakelijke overeenkomsten

 • Alle andere know-how en handelsgeheimen

 • Bedrijfsplannen en wijzigingen op bedrijfsplannen

16. Gezondheid en veiligheid van werknemers

Eurocept zet zich in voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers. Wij zullen onmiddellijk in actie komen bij ongezonde of onveilige situaties. Hieronder valt het nemen van stappen ter bescherming van de fysieke veiligheid van werknemers van Eurocept.

Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen, heeft iedere werknemer verantwoordelijkheden. We moeten ons houden aan de voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid. Daarnaast moet ieder van ons ingestelde veiligheidsprocedures in acht nemen. Daarmee garanderen we onze eigen veiligheid en die van onze collega's. Hieronder valt dat we niet werken onder invloed van drugs of alcohol, omdat hierdoor ons vermogen om veilig en nauwgezet te werken in gevaar kan komen.

Wanneer u betrokken bent bij of kennis hebt van een ongeval of gevaarlijke situatie, is het uw plicht dit onmiddellijk te melden bij het management en, waar nodig, corrigerend op te treden.

17. Gebruik van elektronische media

Eurocept biedt toegang tot en gebruik van e-mail, voicemail, het intranet, internet en andere elektronische media voor zakelijke doeleinden. We doen dit zodat Eurocept werknemers gemakkelijker kunnen communiceren met elkaar en met relevante externe partijen.

Door de werkgever verstrekte computers zijn initieel voorzien van soft- en hardware die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden van de werknemer. Het is de werknemer niet toegestaan additionele soft- en/of hardware te installeren zonder voorafgaand overleg met de afdeling IT van Eurocept.

We mogen de elektronische media van Eurocept niet gebruiken voor doeleinden die niet stroken met wetten, regels en voorschriften of met de richtlijnen, het beleid of de procedures van Eurocept. Hieronder valt het verzenden van bedreigend, aanstootgevend of intimiderend materiaal.

†Tenzij hierin anders wordt voorzien door de toepasselijke wetgeving, heeft geen enkele bestuurder of werknemer het recht op privacy met betrekking tot het gebruik van of de toegang tot elektronische media die worden geboden door of via Eurocept. Voor zover is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kan Eurocept het gebruik van elektronische media door werknemers te allen tijde controleren of inzien.

18. Verantwoordelijkheid voor het naleven van de Eurocept Gedragscode

Ieder van ons is verantwoordelijk voor de eigen beslissingen en voor het naleven van de principes die in deze Eurocept Gedragscode worden uiteengezet.

19. Intern onderzoek

Naar alle vermeende schendingen en potentiŽle schendingen van deze Eurocept Gedragscode of van verwante richtlijnen, beleid of procedures van Eurocept zal onmiddellijk een onderzoek worden ingesteld door Eurocept. Beschuldigingen zullen vertrouwelijk worden behandeld voor zover dat strookt met het belang en de juridische verplichtingen van Eurocept.

Van ons allen wordt verwacht dat we meewerken aan het onderzoek naar een vermeende schending van de Eurocept Gedragscode.

Wanneer Eurocept vaststelt dat corrigerende maatregelen nodig zijn om een probleem op te lossen en om te voorkomen dat dit zich in de toekomst opnieuw voordoet, zal Eurocept onmiddellijk bepalen welke stappen moeten worden ondernomen, waaronder, indien nodig, juridische stappen.

20. Strafmaatregelen

Voor zover wettelijk is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zullen passende strafmaatregelen worden genomen met betrekking tot deze Eurocept Gedragscode of verwante richtlijnen, beleid of procedures van Eurocept, voor:

ē Het geven van toestemming voor of het deelnemen aan schendingen

ē Het niet melden van een schending of potentiŽle schending

ē Het weigeren om mee te werken aan het onderzoek naar een vermeende

schending

ē Het niet vaststellen en melden van een schending door de

leidinggevende(n) van de schender, als dit is veroorzaakt door

onvoldoende toezicht of gebrek aan overzicht

ē Het nemen van wraak tegen een persoon die in goed vertrouwen een

schending of potentiŽle schending heeft gemeld

†Een van de strafmaatregelen is, wanneer dat nodig is, ontslag.

†21.Verklaring

Alle werknemers moeten schriftelijk of elektronisch verklaren dat ze deze Eurocept Gedragscode hebben ontvangen, gelezen en begrepen en dat ze zich eraan zullen houden.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 2015-05-08.