Hieronder is het mogelijk de producten van Eurocept Pharmaceuticals te bekijken.

 • België/Belgique/Belgien
 • Česká republika
 • China/中国
 • Danmark
 • Deutschland
 • France
 • Greece/Ελλάδα
 • Ireland/Éire
 • Ísland
 • Italia
 • Luxembourg/Luxemburg
 • Magyarország
 • Malta
 • Nederland
 • Norge
 • Österreich
 • Polska
 • Portugal
 • Slovensko
 • Sverige
 • United Kingdom

Alle op deze pagina vermelde productinformatie https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen is uitsluitend gericht op inwoners van het betreffende land.

Toutes les informations produits figurant sur cette page https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen s’adressent exclusivement aux habitants du pays concerné.

Alle auf dieser Seite (https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen) angegebenen Produktinformationen richten sich ausschließlich an die Bewohner des jeweiligen Landes.

Amsidine
Amsidine is aangewezen voor de behandelingskuur van acute niet-lymfoblastische leukemieën die niet gunstig reageerden op conventionele behandelingskuren.
Amsidine is doeltreffend:
– bij patiënten die niet reageren op antracyclinen hetzij alleen gebruikt, hetzij samen met andere chemotherapeutica.
– bij patiënten die daarvoor behandeld werden met maximale cumulatieve dosissen van deze antibiotica.

Farmaceutische vorm en sterkte: concentraat en oplosmiddel voor oplossing voor infusie, 75 mg/1,5 ml
Werkzame stof: amsacrine
Handelsvergunninghouder:Eurocept International BV, Nederland

Amsidine est indiquée dans le traitement des leucémies aiguës non lymphoblastiques qui n’ont pas répondu favorablement aux traitements conventionnels.
Elle est efficace:
– chez les patients réfractaires aux antibiotiques du groupe des anthracyclines utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres agents chimiothérapeutiques.
– chez les patients traités auparavant aux doses cumulatives maximales de ces antibiotiques.

Forme pharmaceutique et dosage: solution à diluer et solvant pour solution pour perfusion, 75 mg/1,5 ml
Substance active: amsacrine
Titulaire:Eurocept International BV, Les Pays-Bas

Amsidine ist angezeigt zur Behandlung von akuten nicht-lymphoblastischen Leukämien, die auf andere konventionelle Behandlungen nicht günstig reagiert haben.
Amsidine ist wirksam:
– bei Patienten, die nicht auf Antibiotika der Gruppe der Anthrazykline reagieren, die entweder allein oder in Verbindung mit anderen chemotherapeutischen Stoffen angewendet werden.
– bei Patienten, die vorher mit maximalen kumulativen Dosen dieser Antibiotika behandelt wurden.

Darreichungsform und Stärke: Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung, 75 mg/1,5 ml
Wirkstoff: amsacrin
Pharmazeutischer Unternehmer: Eurocept International BV, die Niederlande

Emselex
Hoe Emselex werkt
Emselex verlaagt de activiteit van een overactieve blaas. Dit geeft u de gelegenheid om langer te wachten alvorens u naar het toilet gaat en het verhoogt de hoeveelheid urine die uw blaas kan vasthouden.

Waarvoor Emselex gebruikt kan worden
Emselex behoort tot een groep van geneesmiddelen die de spieren van de blaas ontspannen. Het wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van de symptomen van overactieve blaasaandoeningen – zoals plotselinge aandrang om naar het toilet te haasten, het frequent naar het toilet moeten gaan en/of het niet op tijd bij het toilet komen en in uw broek plassen (urge-incontinentie).

Farmaceutische vormen sterkte: tablet met verlengde afgifte: 7,5 mg en 15 mg
Werkzame stof: darifenacine
Handelsvergunninghouder: Merus Labs Luxco S.à R.L., Luxemburg

Comment Emselex agit-il
Emselex réduit l’activité de la vessie instable. Cela vous permet d’attendre plus longtemps avant d’aller
aux toilettes et augmente la quantité d’urine que votre vessie peut contenir.

Dans quels cas peut-on utiliser Emselex
Emselex appartient à une classe de médicaments permettant de relâcher les muscles de la vessie. Ce
médicament est utilisé chez les adultes pour le traitement des symptômes de l’hyperactivité de la
vessie – comme le besoin soudain et immédiat d’aller aux toilettes, le besoin d’aller souvent aux
toilettes et/ou le fait de ne pas arriver à temps aux toilettes et de vous mouiller (incontinence par
impériosité).

Forme pharmaceutique et dosage: comprimés à libération prolongée, 7,5 mg et 15 mg
Substance active: darifénacine
Titulaire: Merus Labs Luxco S.à R.L., Luxembourg

Wie wirkt Emselex?
Emselex verringert die Aktivität einer überaktiven Harnblase. Auf diese Weise können Sie länger
warten, bevor Sie zur Toilette gehen müssen, und die Urinmenge, die Ihre Harnblase aufnehmen kann,
nimmt zu.

Wofür kann Emselex verwendet werden?
Emselex zählt zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die eine Entspannung der Harnblasen-Muskulatur
bewirken. Es wird bei Erwachsenen zur Behandlung von Symptomen der überaktiven Blase
verwendet. Diese äußern sich durch plötzlich auftretenden Harndrang, so dass man häufig zur Toilette
gehen muss und/oder die Toilette nicht rechtzeitig erreicht, so dass man einnässt (Dranginkontinenz).

Darreichungsform und Stärke: Retardtablette, 7,5 mg und 15 mg
Wirkstoff: Darifenacin
Pharmazeutischer Unternehmer: Merus Labs Luxco S.à R.L., Luxemburg

SPC (informatie voor medisch specialisten)
RCP (informations destinées aux professionnels de la santé)
Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Information für Fachärzte)

Keforal
Keforal (cefalexin) behoort tot de cefalosporinen groep antibiotica die wordt gebruikt voor de behandeling van veel verschillende soorten bacteriële infecties.
Cefalexine is geïndiceerd voor de behandeling van de volgende licht tot matig ernstige infecties, indien veroorzaakt door voor cefalexine gevoelige micro-organismen in geval van niet-IgE gemedieerde allergie tegen penicilline of bij intoleratie tegen amoxicilline of amoxicilline/clavulaanzuur:
– Faryngitis
– Profylaxe van bacteriële endocarditis.

Er moet rekening worden gehouden met officiële richtlijnen betreffende het juiste gebruik en voorschrijven van antibacteriële middelen.

Farmaceutische vorm en sterkte: filmomhulde tabletten, 500 mg
Werkzame stof: cefalexinemonohydraat
Handelsvergunninghouder: Eurocept BV, Nederland

Keforal (céfalexine) est un antibiotique de la classe des céphalosporines, utilisé pour traitement de nombreuses infections bactériennes différentes.
La céfalexine est indiquée pour le traitement des infections suivantes, de gravité légère à modérée, dans la mesure où le micro-organisme responsable est sensible à la céfalexine en cas d’allergie non-IgE médiée à la pénicilline ou l’intolérance à l’amoxicilline ou amoxicilline / acide clavulanique :
– La pharyngite
– La prophylaxie de l’endocardite bactérienne.

Les directives officielles régissant la prescription et l’utilisation correctes des antibactériens devront être respectées.

Forme pharmaceutique et dosage: comprimés, 500 mg
Substance active: céfalexine monohydrate
Titulaire: Eurocept BV, Pays-Bas

Keforal (Cephalexin) gehört zur Gruppe der cephalosporinen Antibiotika, die zur Behandlung vieler unterschiedlicher Arten von bakteriellen Infektionen angewendet wird.
Cephalexin wird zur Behandlung der folgenden leichten bis mäßig schweren Infektionen durch Cephalexin-empfindliche Keime angewendet im Falle der nicht-IgE-vermittelten Allergie gegen Penicillin oder Intoleranz gegenüber Amoxicillin oder Amoxicillin / Clavulansäure:
– Pharyngitis
– Prophylaxe für bakterielle Endokarditis.

Die offiziellen Richtlinien hinsichtlich der vorschriftsmäßigen Anwendung und Verschreibung von antibakteriellen Arzneimitteln sind zu befolgen.

Darreichungsform und Stärke: Filmtabletten, 500 mg
Wirkstoff: Cephalexin Monohydrat
Pharmazeutischer Unternehmer: Eurocept BV, Niederlande

bijsluiter
notice
Packungsbeilage

SPC (informatie voor medisch specialisten)
RCP (informations destinées aux professionnels de la santé)
Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Information für Fachärzte)

Kefzol
KEFZOL is aangewezen voor de behandeling van de volgende ernstige infecties, die uitgelokt worden door gevoelige bacteriën.
• Infecties van de luchtwegen: N.B.: Het inspuitbaar penicilline G wordt aanzien als het eerstekeuze geneesmiddel voor de behandeling en preventie van streptokokkeninfecties, met inbegrip van de preventie van acuut gewrichtsreuma secundair aan deze infecties. KEFZOL is efficiënt bij streptokokkeninfecties van de rhinopharynx; toch ontbreken momenteel de gegevens die toelaten om de efficiëntie van KEFZOL aan te tonen bij de preventie van acuut gewrichtsreuma secundair aan deze infecties.
• Infecties van het urogenitaal stelsel;
• Infecties van de huid en de weke weefsels;
• Infecties van de galwegen;
• Infecties van beenderen en gewrichten;
• Septicemie;
• Endocarditis.
KEFZOL is net als de andere cefalosporines van de 1 ste generatie niet aangewezen in geval van een infectie van het centraalzenuwstelsel.
• Preventieve toediening in de chirurgie:
De preventieve toediening van KEFZOL (pre-operatief, peri-operatief en postoperatief) kan de incidentie verlagen van bepaalde postoperatieve infecties bij patiënten chirurgische ingrepen ondergaan die geklasseerd worden als zijnde besmet of potentieel besmet. De peri-operatieve toediening van KEFZOL kan ook efficiënt zijn bij patiënten waarbij een postoperatieve infectie ter hoogte van de ingreep een ernstig risico inhoudt (bijv. cardiale en orthopedische ingrepen). In geval van infectietekens, zouden adequate afnamen in cultuur moeten gebracht worden om de identificatie van het pathogeen toe te laten en een adequate therapie te kunnen instellen.

Farmaceutische vorm en sterkte: poeder voor oplossing voor injectie, 1 g; poeder en oplosmiddel (0,5% lidocaïne) voor oplossing voor injectie, 1 g
Werkzame stof: cefazolinenatrium
Handelsvergunninghouder: Eurocept BV, Nederland

KEFZOL est indiqué dans le traitement des infections graves suivantes, provoquées par des bactéries sensibles.
* Infections des voies respiratoires
N.B.: La pénicilline G injectable est considérée comme le médicament de choix pour le traitement et la prévention des infections streptococciques, y compris la prévention du rhumatisme articulaire aigu secondaire à ces infections. Le KEFZOL est efficace dans les infections streptococciques du rhinopharynx; toutefois, les données manquent à l’heure actuelle qui permettraient d’établir l’efficacité du KEFZOL dans la prévention du rhumatisme articulaire aigu secondaire à ces infections.
* Infections des voies génito-urinaires;
* Infections de la peau et tissus mous;
* Infections des voies biliaires;
* Infections des os et des articulations;
* Septicémie;
* Endocardite.
Le KEFZOL, comme les autres céphalosporines de 1ère génération, n’est pas indiqué en cas d’infection du système nerveux central.
* Administration préventive en chirurgie
L’administration préventive de KEFZOL (préopératoire, périopératoire et postopératoire) peut réduire l’incidence de certaines infections postopératoires chez les patients subissant des interventions chirurgicales classifiées comme contaminées ou potentiellement contaminées.
L’administration périopératoire de KEFZOL peut aussi être efficace chez les patients pour lesquels une infection postopératoire au site de l’intervention représente un risque grave (ex. chirurgie cardiaque et orthopédique).
En cas de signes d’infection, les prélèvements adéquats devraient être mis en cultures de manière à permettre l’identification du pathogène et l’instauration de la thérapie adéquate. Se référer au chapitre “Comment l’utiliser et en quelle quantité ?”.

Forme pharmaceutique et dosage: poudre pour solution injectable, 1 g; poudre et solvant (1% lidocaine) pour solution injectable, 1 g; poudre pour solution injectable, 2 g
Substance active: céfazoline sodium
Titulaire: Eurocept BV, Pays-Bas

KEFZOL ist bei der Behandlung von folgenden schweren Infektionen angezeigt, die durch empfindliche Bakterien hervorgerufen werden.
*Infektionen der Atemwege
N.B.: Injizierbares Penicillin G wird als Mittel der Wahl zur Behandlung und Prävention von Infektionen betrachtet, die durch Streptokokken hervorgerufen werden, einschließlich der Prävention von akutem Gelenkrheuma als Folge dieser Infektionen. KEFZOL ist bei Infektionen des Nasenrachens wirksam, die durch Streptokokken hervorgerufen werden. Jedoch fehlen zur Zeit Daten zum Nachweis der Wirksamkeit von KEFZOL bei der Prävention von akutem Gelenkrheuma als Folge dieser Infektionen.
*Infektionen der urogenitalen Wege.
*Infektionen der Haut und des weichen Gewebes.
*Infektionen der Gallenwege.
*Infektionen der Knochen und der Gelenke.
*Septikämie.
*Endokarditis.
KEFZOL, wie die anderen Cefalosporin-Antibiotika der ersten Generation, ist bei Infektionen des zentralen Nervensystems nicht indiziert.
•Präventive Verabreichung in der Chirurgie
Die präventive Verabreichung von KEFZOL (präoperative, perioperative und postoperative Verabreichung) kann die Inzidenz bestimmter postoperativer Infektionen bei Patienten reduzieren, die sich chirurgischen Eingriffen unterziehen, die als kontaminiert oder potentiell kontaminiert klassifiziert sind.
Die perioperative Verabreichung von KEFZOL kann ebenfalls bei Patienten wirksam sein, für die eine postoperative Infektion an der Eingriffsstelle ein schweres Risiko darstellt (z. B. Herzchirurgie und orthopädische Chirurgie).
Bei Anzeichen einer Infektion sollten die adäquaten Entnahmen so kultiviert werden, daß die Identifizierung des pathogenen Keimes und die Einleitung der adäquaten Therapie möglich sind. Siehe das Kapitel “Wie und in welcher Menge ist das Arzneimittel anzuwenden?”.

Darreichungsform und Stärke: Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung, 1 g; Pulver und Lösungsmittel (1% Lidokain) zur Herstellung einer Injektionslösung, 1 g; Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung, 2 g
Wirkstoff: Cefazolin Natrium
Pharmazeutischer Unternehmer: Eurocept BV, Niederlande

bijsluiter
notice
Packungsbeilage

SPC (informatie voor medisch specialisten)
RCP (informations destinées aux professionnels de la santé)

Kentera
Kentera wordt gebruikt bij volwassenen om de symptomen van urge-incontinentie en/of veelvuldig plassen en veelvuldige aandrang tot plassen te reguleren.
Kentera werkt door de blaas te laten uitzetten zodat ze meer urine kan bevatten.

Farmaceutische vorm en sterkte: pleister voor transdermaal gebruik, 3,9 mg / 24 uur
Werkzame stof: oxybutynine
Handelsvergunninghouder: Nicrobrand Limited, Noord-Ierland

Kentera est indiqué chez le patient adulte dans le traitement des symptômes de l’incontinence urinaire par impériosité (émission involontaire d’urine) et/ou de l’augmentation exagérée de la fréquence des mictions et de l’impériosité urinaire (besoin immédiat d’uriner).
Kentera permet à la vessie de se dilater et de contenir ainsi un volume plus important d’urine.

Forme pharmaceutique et dosage: dispositif transdermique, 3,9 mg / 24 heures
Substance active: oxybutynine
Titulaire: Nicobrand Limited, Irlande du Nord

Kentera wird bei Erwachsenen angewendet, um die Symptome von Dranginkontinenz (unfreiwilliger Harnverlust mit Harndrang) und/oder häufigerem Wasserlassen und Harndrang zu kontrollieren.
Kentera ermöglicht der Blase, sich auszudehnen und auf diese Weise mehr Harn aufzunehmen.

Darreichungsform und Stärke: transdermales Pflaster, 3,9 mg / 24 Stunden
Wirkstoff: Oxybutynin
Pharmazeutischer Unternehmer: Nicrobrand Limited, Nordirland

SPC (informatie voor medisch specialisten)
RCP (informations destinées aux professionnels de la santé)
Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Information für Fachärzte)

Obracin
Obracin is een oplossing voor injectie, beschikbaar in dozen met 3 of 25 flacons van 80mg.Obracin is een oplossing voor injectie, beschikbaar in dozen met 3 of 25 flacons van 80mg.Obracin is een antibioticum van de groep van de aminosiden.Obracin is aangewezen voor de behandeling van de volgende infecties, veroorzaakt door tobramycine-gevoelige micro-organismen:• infecties van het centraal zenuwstelsel (waaronder meningitis). In de meeste gevallen is een associatie met een bèta-Iactam antibioticum noodzakelijk bij infecties van het centrale zenuwstelsel.• sepsis en sepsis bij zuigelingen;• intra-abdominale infecties (waaronder peritonitis);• urineweginfecties met verwikkelingen of recidiverende urineweginfecties;• infecties van de onderste luchtwegen (waaronder pneumonie, bronchopneumonie en acute bronchitis). Bij gebrek aan significante bacteriologische aanwijzingen, past het tobramycine te associëren met een bèta-Iactam of andere klasse van antibiotica voor de behandeling van infecties van de onderste luchtwegen (rekening houdend met de frequentie van pneumokokken als pathogeen in dit type infecties).• huid-, bot- en weke-deleninfecties (waaronder brandwonden).Obracin mag samen met een cefalosporine of een penicilline worden toegediend bij bewezen of vermoedelijke sepsis, alsook bij patiënten met andere ernstige infecties, maar waarvan de verwekker niet werd geïdentificeerd. De nierfunctie moet zorgvuldig worden gecontroleerd, vooral bij toediening van hoge doses.

Farmaceutische vorm en sterkte: oplossing voor injectie, 40 mg/ml
Werkzame stof: tobramycinesulfaat
Handelsvergunninghouder: Eurocept BV, Nederland

Obracin est une solution, disponible en boîtes de 3 ou 25 fioles à 80mg.
Obracin est un antibiotique du groupe des aminosides.
Obracin est indiqué dans le traitement des infections suivantes, causées par des germes sensibles à la tobramycine:
infections du système nerveux central (y compris les méningites). Dans la majorité des cas l’association d’une bêta lactamine est nécessaire pour les infections du système nerveux central;
– septicémie et septicémie néonatale;
– infections intra-abdominales (y compris les péritonites);
– infections urinaires compliquées ou récurrentes;
– infections des voies respiratoires inférieures (parmi lesquelles la pneumonie, la broncho-pneumonie et la bronchite aiguë). En l’absence de documents bactériologiques significiatifs, il y a lieu d’associer à la tobramycine un antibiotique de la famille des bétalactamines ou d’une autre famille pour le traitement des infections respiratoires inférieures (compte tenu de la fréquence des penumocoques comme agents pathogènes dans ce type d’infection).
– infections de la peau, des os et des parties molles (y compris les brûlures).
La tobramycine peut être administrée en association avec une céphalosporine ou avec une pénicilline en cas de septicémie prouvée ou suspectée, de même que chez les patients souffrant d’autres infections sévères mais dont le germe causal n’a pas été identifié. La fonction rénale doit être soigneusement contrôlée, surtout en cas d’administration de doses élevées.

Forme pharmaceutique et dosage: solution injectable, 40 mg/ml
Substance active: tobramycine sulphate
Titulaire: Eurocept BV, Pays-Bas

Obracin ist eine Lösung, die in Packungen mit 3 oder 25 Fläschchen à 80 mg erhältlich ist.
Obracin ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum.
Obracin ist bei der Behandlung von folgenden Infektionen, die durch tobramycin-empfindliche Keime hervorgerufen werden, indiziert:
– Infektionen des zentralen Nervensystems (einschließlich Meningitiden). In den meisten Fällen ist die Kombination mit einem Beta-Lactam-Antibiotikum für die Infektionen des zentralen Nervensystems erforderlich;
– Septikämie und neonatale Septikämie;
– Intraabdominale Infektionen (einschließlich Peritonitiden);
– Komplizierte oder rekurrierende Infektionen der Harnwege;
– Infektionen der unteren Atemwege (darunter Pneumonie, Bronchopneumonie und akute Bronchitis). Bei Nichtvorhandensein von signifikanten bakteriologischen Nachweisen muß ein Beta-Lactam-Antibiotikum oder ein Antibiotikum einer anderen Gruppe zur Behandlung der unteren Atemwegeinfektionen (auf Grund der Häufigkeit von Pneumokokken als Krankheitserreger bei diesem Infektionstyp) mit Tobramycin kombiniert werden.
-Infektionen der Haut, der Knochen und der Weichteile (einschließlich Verbrennungen).
Tobramycin kann in Kombination mit einem Cefalosporin-Antibiotikum oder mit Penicillin bei einer nachgewiesenen oder vermuteten Septikämie sowie bei Patienten, die an anderen schweren Infektionen leiden, deren Ursprungskeim jedoch nicht identifiziert wurde, verabreicht werden. Die Nierenfunktion muß sorgfältig kontrolliert werden, vor allem bei Verabreichung von hohen Dosen.

Darreichungsform und Stärke: Injektionslösung, 40 mg/ml
Wirkstoff: Tobramycinsulfat
Pharmazeutischer Unternehmer: Eurocept BV, Niederlande

Rapydan
Rapydan medicinale pleisters bevatten twee lokale anesthetica – lidocaïne en tetracaïne. Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor het verdoven van een klein deel van de huid voorafgaand aan een procedure die mogelijk pijnlijk is, zoals een injectie of een kleine chirurgische ingreep.

Farmaceutische vorm en sterkte: medicinale pleister, 70 mg/70 mg
Werkzame stoffen: lidocaïne / tetracaïne
Handelsvergunninghouder: Eurocept International BV, Nederland

L’emplâtre médicamenteux Rapydan contient deux anesthésiques locaux : lidocaïne et tétracaïne.
Ce médicament est utilisé pour rendre insensible une petite zone de la peau avant une intervention pouvant être douloureuse, telle qu’une ponction, une injection ou une intervention chirurgicale mineure.

Forme pharmaceutique et dosage: emplâtre médicamenteux, 70 mg/70 mg
Substances actives: lidocaïne / tétracaïne
Titulaire: Eurocept International BV, Pays-Bas

Rapydan wirkstoffhaltige Pflaster enthalten zwei Lokalanästhetika – Lidocain und Tetracain. Diese Wirkstoffe werden zur Betäubung von kleinen Hautbereichen vor einem möglicherweise schmerzhaften Eingriff angewendet, z. B. vor einer Injektion oder einem kleineren chirurgischen Eingriff.

Darreichungsform und Stärke: wirkstoffhaltige Pflaster, 70 mg/70 mg
Wirkstoffe: Lidocain / Tetracain
Pharmazeutischer Unternehmer: Eurocept International BV, Niederlande

TEPADINA
TEPADINA bevat de werkzame stof thiotepa, behorend tot de groep geneesmiddelen die alkylerende stoffen worden genoemd.
TEPADINA wordt gebruikt als behandeling voorafgaand aan een beenmergtransplantatie. Het geneesmiddel vernietigt beenmergcellen. Hierdoor is het mogelijk nieuwe beenmergcellen (hematopoëtische stamcellen) te transplanteren, die op hun beurt het lichaam in staat stellen gezonde bloedcellen te produceren.
TEPADINA kan worden gebruikt bij volwassenen en kinderen.

Farmaceutische vorm en sterkte: poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 15 mg of 100 mg
Werkzame stof: thiotepa
Handelsvergunninghouder: ADIENNE S.r.l., Italië

TEPADINA contient le principe actif thiotépa, qui appartient à un groupe de médicaments appelés agents alkylants.
TEPADINA est utilisé pour la préparation des patients en vue d’une greffe de moelle osseuse. Il agit en détruisant les cellules de la moelle osseuse. Cela permet une greffe de nouvelles cellules de moelle osseuse (cellules souches hématopoïétiques), qui à leur tour permettent à l’organisme de produire des cellules sanguines saines.
TEPADINA peut être utilisé chez les adultes et les enfants.

Tepadina
TEPADINA bevat de werkzame stof thiotepa, behorend tot de groep geneesmiddelen die alkylerende stoffen worden genoemd.
TEPADINA wordt gebruikt als behandeling voorafgaand aan een beenmergtransplantatie. Het geneesmiddel vernietigt beenmergcellen. Hierdoor is het mogelijk nieuwe beenmergcellen (hematopoëtische stamcellen) te transplanteren, die op hun beurt het lichaam in staat stellen gezonde bloedcellen te produceren.
TEPADINA kan worden gebruikt bij volwassenen en kinderen.

Farmaceutische vorm en sterkte: poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 15 mg of 100 mg
Werkzame stof: thiotepa
Handelsvergunninghouder: ADIENNE S.r.l., Italië

TEPADINA contient le principe actif thiotépa, qui appartient à un groupe de médicaments appelés agents alkylants.
TEPADINA est utilisé pour la préparation des patients en vue d’une greffe de moelle osseuse. Il agit en détruisant les cellules de la moelle osseuse. Cela permet une greffe de nouvelles cellules de moelle osseuse (cellules souches hématopoïétiques), qui à leur tour permettent à l’organisme de produire des cellules sanguines saines.
TEPADINA peut être utilisé chez les adultes et les enfants.

Forme pharmaceutique et dosage: poudre pour concentré pour solution pour perfusion, 15 mg et 100 mg
Substance active: thiotépa
Titulaire: ADIENNE S.r.l, Italie

TEPADINA enthält den Wirkstoff Thiotepa, der zu einer Gruppe von Arzneimitteln gehört, die als Alkylanzien bezeichnet werden.
TEPADINA wird zur Vorbereitung von Patienten auf eine Knochenmarktransplantation angewendet. Es zerstört Knochenmarkzellen. Dies ermöglicht die Transplantation von neuen Knochenmarkzellen (Blutstammzellen), die den Körper in die Lage versetzen, gesunde Blutzellen zu produzieren.
TEPADINA kann bei Erwachsenen und Kindern angewendet werden.

Darreichungsform: Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Wirkstoff: thiotepa
Pharmazeutischer Unternehmer: ADIENNE S.r.l, Italien

Informace o produktu uvedené na stránce https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen jsou určeny výhradně obyvatelům dané země.

Amsidyl

Rapyden
Léčivé náplasti Rapyden 70 mg/70 mg obsahují dvě lokální anestetika – lidokain a tetrakain. Tyto léky se používají k otupění malé oblasti kůže před procedurou, která by mohla být bolestivá, jako je injekce nebo menší chirurgický zákrok.

Léková forma a sílu: Léčivá náplast, 70 mg/70 mg
Léčivé látky: lidocainum / tetracainum
Držitel rozhodnutí o registraci: Eurocept International BV, Nizozemsko

https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen 页面中提供的产品信息专供有关国家的居民使用。

Sufentanil Narcomed (Sufentanil Citrate Injection)
Sufentanil Narcomed (Sufentanil Citrate Injection) is indicated for anaesthesia during procedures involving endotracheal intubation and artificial respiration

• As an analgesic component of combination anaesthesia.
• For the induction and maintenance of general anaesthesia in major operations

Pharmaceutical form and strength: solution for injection, 50 microgram/ml
Active substance: sufentanil citrate
Marketing Authorisation Holder: Eurocept BV, Netherlands

Produktinformationen på internetsiden https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen er udelukkende beregnet for personer, der er bosiddende i det pågældende land.

Nebcina
Antibiotikum i gruppen aminoglykosider, som virker på en række bakterier. Bruges ved alvorlige infektioner, hvor præparatet er virksomt og andre lægemidler ikke hjælper.

Lægemiddelform og styrke: injektionsvæske, suspension, 40 mg/ml
Aktivt stof: tobramycinsulfat
Indehaver af markedsføringstilladelsen: Eurocept International BV, Holland

Ralydan
Ralydan indeholder to lokalbedøvende midler – lidocain og tetracain. Disse lægemidler bruges til bedøvelse af et lille hudområde før et indgreb, som kan være smertefuldt, såsom nålestik eller mindre kirurgiske indgreb.

Lægemiddelform og styrke: medicinsk plaster, 70 mg/70 mg
Aktivt stof: Lidocain/Tetracain
Indehaver af markedsføringstilladelsen: Eurocept International BV, Den Nederlandene

Alle auf dieser Seite (https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen) angegebenen Produktinformationen richten sich ausschließlich an die Bewohner des jeweiligen Landes.

Amsidyl
Amsidyl ist ein Zytostatikum (Acridin-Derivat).
Amsidyl wird angewendet zur Induktions- und Erhaltungstherapie der akuten myeloischen Leukämie und akuten lymphatischen Leukämie bei Erwachsenen nach Versagen konventioneller Therapien.

Darreichungsform und Stärke: Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung, 75 mg/1,5 ml
Wirkstoff: amsacrin
Pharmazeutischer Unternehmer: Eurocept International BV, die Niederlande

Rapydan
Rapydan wirkstoffhaltige Pflaster enthalten zwei Lokalanästhetika – Lidocain und Tetracain. Diese Wirkstoffe werden zur Betäubung von kleinen Hautbereichen vor einem möglicherweise schmerzhaften Eingriff angewendet, z. B. vor einer Injektion oder einem kleineren chirurgischen Eingriff.

Darreichungsform und Stärke: wirkstoffhaltige Pflaster, 70 mg/70 mg
Wirkstoffe: Lidocain / Tetracain
Pharmazeutischer Unternehmer: Eurocept International BV, Niederlande

Sufentanil Narcomed
DARREICHUNGSFORM UND INHALT
Sufentanil Narcomed ist eine klare und farblose Lösung.
Originalpackungen:
5 Ampullen zu je 5 ml Injektionslösung, 5 Ampullen zu je 1 ml Injektionslösung oder 5 Ampullen zu je 10 ml Injektionslösung

STOFF- ODER INDIKATIONSGRUPPE
Anästhetikum, system. Opioid

ANWENDUNGSGEBIETE
Zur Anästhesie bei allen Maßnahmen, bei denen endotracheale Intubation und Beatmung durchgeführt werden:
– als analgetische Komponente zur Einleitung und Aufrechterhaltung bei Kombinationsnarkosen
– als Monoanästhetikum zur Einleitung und Aufrechterhaltung bei Narkosen.

Darreichungsform und Stärke: Sufentanil Citrat, 50 Mikrogramm/ml
Wirkstoff: Sufentanil Citrat
Pharmazeutischer Unternehmer: Eurocept BV, die Niederlande

Oι πληροφορίες για το προϊόν που δίνονται στη σελίδα https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen προορίζονται αποκλειστικά για τους κατοίκους της εν λόγω χώρας.

Rapydan
Τα φαρμακούχα έμπλαστρα Rapydan περιέχουν δύο τοπικά αναισθητικά: λιδοκαΐνη και τετρακαΐνη. Τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται για να μουδιάζουν μια μικρή περιοχή του δέρματος πριν από μια διαδικασία που θα μπορούσε να προκαλέσει πόνο, όπως ένεση ή μικρή χειρουργική επέμβαση.

Φαρμακοτεχνική μορφή και δύναμη: Φαρμακούχo έμπλαστρο, 70 mg/70 mg Δραστικά ουσία: λιδοκαΐνης / τετρακαΐνης Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Eurocept International BV, Οι Κάτω Χώρες

The product information given on the page https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen is intended exclusively for residents of the country in question.

Tá an t-eolas tugtha ar an leathanach https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen ceaptha go heisiach ar son cónaitheoirí na tíre ábhartha.

Amsidine
Amsidine is indicated for the induction and maintenance of remission in acute leukaemia of adults. It is effective in patients refractory to the anthracycline antibiotics used singly or in combination with other chemotherapeutic agents, and in patients who were formerly treated with maximum cumulative doses of these antibiotics.

Pharmaceutical form and strength: concentrate for infusion, 75 mg/1.5 ml
Active ingredient: amsacrine
Marketing Authorisation Holder: Eurocept International BV, The Netherlands

Rapydan
Rapydan medicated plasters contain two local anaesthetics – lidocaine and tetracaine. These medicines are used to numb a small area of skin before a procedure that might be painful, such as an injection or a minor surgical procedure.

Pharmaceutical form and strength: medicated plaster, 70 mg/70 mg
Active ingredients: lidocaine / tetracaine
Marketing Authorisation Holder: Eurocept International BV, the Netherlands

The product information given on the page https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen is intended exclusively for residents of the country in question.

Tá an t-eolas tugtha ar an leathanach https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen ceaptha go heisiach ar son cónaitheoirí na tíre ábhartha.

Amekrin

Tutte le informazioni sul prodotto contenute in questa pagina https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen sono rivolte esclusivamente agli abitanti del paese in oggetto.

Amsadina

Ralydan
I cerotti medicati Ralydan contengono due anestetici locali: lidocaina e tetracaina. Queste sostanze vengono usate per intorpidire una piccola area della pelle prima di avviare procedure che potrebbero risultare dolorose, come una iniezione o un intervento chirurgico minore.

Forma farmaceutica e dosaggio: cerotto medicate, 70 mg/70 mg
Principi attivi: lidocaina e tetracaina
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: Eurocept International BV, I Paesi Bassi

Toutes les informations produits figurant sur cette page https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen s’adressent exclusivement aux habitants du pays concerné.

Amsidine
Amsidine est indiquée dans le traitement des leucémies aiguës non lymphoblastiques qui n’ont pas répondu favorablement aux traitements conventionnels.

Elle est efficace:
– chez les patients réfractaires aux antibiotiques du groupe des anthracyclines utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres agents chimiothérapeutiques.
– chez les patients traités auparavant aux doses cumulatives maximales de ces antibiotiques.

Forme pharmaceutique et dosage: solution à diluer et solvant pour solution pour perfusion, 75 mg/1,5 ml
Substance active: amsacrine
Titulaire: Eurocept International BV, Les Pays-Bas

Amsidine ist angezeigt zur Behandlung von akuten nicht-lymphoblastischen Leukämien, die auf andere konventionelle Behandlungen nicht günstig reagiert haben.
Amsidine ist wirksam:
– bei Patienten, die nicht auf Antibiotika der Gruppe der Anthrazykline reagieren, die entweder allein oder in Verbindung mit anderen chemotherapeutischen Stoffen angewendet werden.
– bei Patienten, die vorher mit maximalen kumulativen Dosen dieser Antibiotika behandelt wurden.

Darreichungsform und Stärke: Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung, 75 mg/1,5 ml
Wirkstoff: amsacrin
Pharmazeutischer Unternehmer: Eurocept International BV, die Niederlande

Emselex
Comment Emselex agit-il
Emselex réduit l’activité de la vessie instable. Cela vous permet d’attendre plus longtemps avant d’alleraux toilettes et augmente la quantité d’urine que votre vessie peut contenir.

Dans quels cas peut-on utiliser Emselex
Emselex appartient à une classe de médicaments permettant de relâcher les muscles de la vessie. Cemédicament est utilisé chez les adultes pour le traitement des symptômes de l’hyperactivité de lavessie – comme le besoin soudain et immédiat d’aller aux toilettes, le besoin d’aller souvent aux toilettes et/ou le fait de ne pas arriver à temps aux toilettes et de vous mouiller (incontinence par
impériosité).

Forme pharmaceutique et dosage: comprimés à libération prolongée, 7,5 mg et 15 mg Substance active: darifénacine Titulaire: Merus Labs Luxco S.à R.L., Luxembourg

Wie wirkt Emselex?
Emselex verringert die Aktivität einer überaktiven Harnblase. Auf diese Weise können Sie länger warten, bevor Sie zur Toilette gehen müssen, und die Urinmenge, die Ihre Harnblase aufnehmen kann,
nimmt zu.

Wofür kann Emselex verwendet werden?
Emselex zählt zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die eine Entspannung der Harnblasen-Muskulatur bewirken. Es wird bei Erwachsenen zur Behandlung von Symptomen der überaktiven Blase verwendet. Diese äußern sich durch plötzlich auftretenden Harndrang, so dass man häufig zur Toilette gehen muss und/oder die Toilette nicht rechtzeitig erreicht, so dass man einnässt (Dranginkontinenz).

Darreichungsform und Stärke: Retardtablette, 7,5 mg und 15 mg
Wirkstoff: Darifenacin
Pharmazeutischer Unternehmer: Merus Labs Luxco S.à R.L., Luxemburg

Keforal
Keforal (céfalexine) est un antibiotique de la classe des céphalosporines, utilisé pour traitement de nombreuses infections bactériennes différentes.
La céfalexine est indiquée pour le traitement des infections suivantes, de gravité légère à modérée, dans la mesure où le micro-organisme responsable est sensible à la céfalexine en cas d’allergie non-IgE médiée à la pénicilline ou l’intolérance à l’amoxicilline ou amoxicilline / acide clavulanique :
– La pharyngite
– La prophylaxie de l’endocardite bactérienne.

Les directives officielles régissant la prescription et l’utilisation correctes des antibactériens devront être respectées.

Forme pharmaceutique et dosage: comprimés, 500 mg
Substance active: céfalexine monohydrate
Titulaire: Eurocept BV, Pays-Bas

Keforal (Cephalexin) gehört zur Gruppe der cephalosporinen Antibiotika, die zur Behandlung vieler unterschiedlicher Arten von bakteriellen Infektionen angewendet wird.
Cephalexin wird zur Behandlung der folgenden leichten bis mäßig schweren Infektionen durch Cephalexin-empfindliche Keime angewendet im Falle der nicht-IgE-vermittelten Allergie gegen Penicillin oder Intoleranz gegenüber Amoxicillin oder Amoxicillin / Clavulansäure:
– Pharyngitis
– Prophylaxe für bakterielle Endokarditis.

Die offiziellen Richtlinien hinsichtlich der vorschriftsmäßigen Anwendung und Verschreibung von antibakteriellen Arzneimitteln sind zu befolgen.

Darreichungsform und Stärke: Filmtabletten, 500 mg
Wirkstoff: Cephalexin Monohydrat
Pharmazeutischer Unternehmer: Eurocept BV, Niederlande

Kefzol
KEFZOL est indiqué dans le traitement des infections graves suivantes, provoquées par des bactéries sensibles.
* Infections des voies respiratoires
N.B.: La pénicilline G injectable est considérée comme le médicament de choix pour le traitement et la prévention des infections streptococciques, y compris la prévention du rhumatisme articulaire aigu secondaire à ces infections. Le KEFZOL est efficace dans les infections streptococciques du rhinopharynx; toutefois, les données manquent à l’heure actuelle qui permettraient d’établir l’efficacité du KEFZOL dans la prévention du rhumatisme articulaire aigu secondaire à ces infections.
* Infections des voies génito-urinaires;
* Infections de la peau et tissus mous;
* Infections des voies biliaires;
* Infections des os et des articulations;
* Septicémie;
* Endocardite.
Le KEFZOL, comme les autres céphalosporines de 1ère génération, n’est pas indiqué en cas d’infection du système nerveux central.
* Administration préventive en chirurgie
L’administration préventive de KEFZOL (préopératoire, périopératoire et postopératoire) peut réduire l’incidence de certaines infections postopératoires chez les patients subissant des interventions chirurgicales classifiées comme contaminées ou potentiellement contaminées.
L’administration périopératoire de KEFZOL peut aussi être efficace chez les patients pour lesquels une infection postopératoire au site de l’intervention représente un risque grave (ex. chirurgie cardiaque et orthopédique).
En cas de signes d’infection, les prélèvements adéquats devraient être mis en cultures de manière à permettre l’identification du pathogène et l’instauration de la thérapie adéquate. Se référer au chapitre “Comment l’utiliser et en quelle quantité ?”.

Forme pharmaceutique et dosage: poudre pour solution injectable, 1 g; poudre et solvant (1% lidocaine) pour solution injectable, 1 g; poudre pour solution injectable, 2 g
Substance active: céfazoline sodium
Titulaire: Eurocept BV, Pays-Bas

KEFZOL ist bei der Behandlung von folgenden schweren Infektionen angezeigt, die durch empfindliche Bakterien hervorgerufen werden.
*Infektionen der Atemwege
N.B.: Injizierbares Penicillin G wird als Mittel der Wahl zur Behandlung und Prävention von Infektionen betrachtet, die durch Streptokokken hervorgerufen werden, einschließlich der Prävention von akutem Gelenkrheuma als Folge dieser Infektionen. KEFZOL ist bei Infektionen des Nasenrachens wirksam, die durch Streptokokken hervorgerufen werden. Jedoch fehlen zur Zeit Daten zum Nachweis der Wirksamkeit von KEFZOL bei der Prävention von akutem Gelenkrheuma als Folge dieser Infektionen.
*Infektionen der urogenitalen Wege.
*Infektionen der Haut und des weichen Gewebes.
*Infektionen der Gallenwege.
*Infektionen der Knochen und der Gelenke.
*Septikämie.
*Endokarditis.
KEFZOL, wie die anderen Cefalosporin-Antibiotika der ersten Generation, ist bei Infektionen des zentralen Nervensystems nicht indiziert.
•Präventive Verabreichung in der Chirurgie
Die präventive Verabreichung von KEFZOL (präoperative, perioperative und postoperative Verabreichung) kann die Inzidenz bestimmter postoperativer Infektionen bei Patienten reduzieren, die sich chirurgischen Eingriffen unterziehen, die als kontaminiert oder potentiell kontaminiert klassifiziert sind.
Die perioperative Verabreichung von KEFZOL kann ebenfalls bei Patienten wirksam sein, für die eine postoperative Infektion an der Eingriffsstelle ein schweres Risiko darstellt (z. B. Herzchirurgie und orthopädische Chirurgie).
Bei Anzeichen einer Infektion sollten die adäquaten Entnahmen so kultiviert werden, daß die Identifizierung des pathogenen Keimes und die Einleitung der adäquaten Therapie möglich sind. Siehe das Kapitel “Wie und in welcher Menge ist das Arzneimittel anzuwenden?”.

Darreichungsform und Stärke: Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung, 1 g; Pulver und Lösungsmittel (1% Lidokain) zur Herstellung einer Injektionslösung, 1 g; Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung, 2 g
Wirkstoff: Cefazolin Natrium
Pharmazeutischer Unternehmer: Eurocept BV, Niederlande

Kentera
Kentera est indiqué chez le patient adulte dans le traitement des symptômes de l’incontinence urinaire par impériosité (émission involontaire d’urine) et/ou de l’augmentation exagérée de la fréquence des mictions et de l’impériosité urinaire (besoin immédiat d’uriner).
Kentera permet à la vessie de se dilater et de contenir ainsi un volume plus important d’urine.

Forme pharmaceutique et dosage: dispositif transdermique, 3,9 mg / 24 heures
Substance active: oxybutynine
Titulaire: Nicobrand Limited, Irlande du Nord

Kentera wird bei Erwachsenen angewendet, um die Symptome von Dranginkontinenz (unfreiwilliger Harnverlust mit Harndrang) und/oder häufigerem Wasserlassen und Harndrang zu kontrollieren.
Kentera ermöglicht der Blase, sich auszudehnen und auf diese Weise mehr Harn aufzunehmen.

Darreichungsform und Stärke: transdermales Pflaster, 3,9 mg / 24 Stunden
Wirkstoff: Oxybutynin
Pharmazeutischer Unternehmer: Nicrobrand Limited, Nordirland

Mandol
COMPOSITION
MANDOL 1g:
cefamandol. nafat. aequival. cefamandol. 1g Natr. carbonas anhydric. pro ampul. una.
MANDOL 2g:
cefamandol. nafat. aequival. cefamandol. 2g Natr. carbonas anhydric. pro ampul. una.

FORMES, VOIES D’ADMINISTRATION, CONDITIONNEMENTS
MANDOL s’administre par voie parentérale.
Emballage de 3 fioles multidoses à 1g de céfamandole.
Emballage de 1 flacon pour perfusion (100ml) à 2g de céfamandole.

INDICATIONS
Le céfamandole est indiqué pour le traitement des infections graves des voies respiratoires, du système uro génital, des os et des arti¬culations, du sang (septicémies), de la peau et des tissus mous, de la vésicule biliaire et du péritoine, lorsque celles ci sont provo-quées par des souches sensibles des micro organismes mentionnés ci avant.
Les cultures et les tests de sensibilité appropriés doivent être prati¬qués.
Le traitement peut être instauré avant que les résul¬tats de sensibilité soient connus. Dès que ceux ci sont disponibles, le traitement antibiotique sera ajusté en conséquence.
Dans certains cas prouvés ou suspectés de septicémie à germes Gram positif ou Gram négatif ou encore chez certains patients atteints d’autres infections graves où l’organisme causal n’a pas encore été identifié, le céfamandole peut être administré en même temps qu’un aminoside. Les doses recommandées pour chacun des antibiotiques peuvent être administrées en fonction de la sévérité de l’infection et de la condi¬tion physique du patient.
La fonction rénale du malade doit être soigneusement surveillée, spécialement si des doses élevées des deux antibiotiques doivent être administrées.
L’administration de céfamandole à titre préventif préopératoire, per opératoire et postopératoire permet de réduire de manière significative l’incidence des infections postopératoires chez les patients soumis à une intervention chirurgicale dans un milieu contami¬né ou potentiellement tel.
L’usage préventif du céfamandole s’avère également valable chez les opérés à résistance diminuée ou chez lesquels une infection post¬opératoire constituerait un risque grave.
Les meilleurs résultats sont observés lorsque le céfamandole est administré avant l’intervention chirurgicale, de façon à ce qu’il soit présent dans les tissus avant que la contamination bactérienne ne puisse se produire.
L’administration du céfamandole devrait être interrompue après 48 heures au plus. Si des signes d’infection se développent, on procédera aux prélèvements et cultures nécessaires de manière à instaurer le traitement adéquat.
N.B.: Bien qu’aucune étude spécifique n’ait été réalisée, les données historiques démontrent qu’il vaut mieux, en cas d’infection à streptocoques bêta-hémolytiques, poursuivre un traitement antibiotique pendant 10 jours au moins.

Forme pharmaceutique et dosage: poudre pour solution injectable, 1 g en 2 g
Substance active: cefamandolnaphate
Titulaire: Eurocept BV, Pays-Bas

ZUSAMMENSETZUNG
MANDOL 1 g:
Cefamandol. nafat. aequival. Cefamandol. 1 g – Natr. carbonas anhydric. pro ampul. una
MANDOL 2 g:
Cefamandol. nafat. aequival. Cefamandol. 2 g – Natr. carbonas anhydric. pro ampul. una

DARREICHUNGSFORMEN, VERABREICHUNGSWEGE UND PACKUNGSGRÖSSEN
MANDOL wird parenteral verabreicht.
Packung mit 3 Multidosenvials à 1 g Cefamandol.
Packung mit 1 Infusionsflasche (100 ml) à 2 g Cefamandol.

Cefamandol eignet sich zur Behandlung schwerer Infektionen der Atemwege, des urogenitalen Apparates, der Knochen und Gelenke, des Blutes (Septikämie), der Haut und des Weichteilgewebes, der Gallenblase und des Peritoneums, wenn diese durch empfindliche Stämme der oben genannten Mikroorganismen hervorgerufen wurden.
Geeignete Kulturen und Empfindlichkeitstests müssen durchgeführt werden.
Die Behandlung kann eingeleitet werden, bevor die Empfindlichkeitsergebnisse vorliegen. Sobald diese verfügbar sind, wird die antibiotische Behandlung dementsprechend angepaßt.
In einigen Fällen von nachgewiesener oder vermuteter grampositiver oder gramnegativer Septikämie oder bei Patienten mit anderen schweren Infektionen durch einen zunächst noch nicht identifizierten Erreger kann Cefamandol gleichzeitig mit einem Aminoglykosid verabreicht werden. Die empfohlenen Dosen für jedes Antibiotikum können je nach Schwere der Infektion und dem physischen Zustand des Patienten verabreicht werden.
Die Nierenfunktion des Patienten ist sorgfältig zu überwachen, insbesondere wenn die beiden Antibiotika in höheren Dosen verabreicht werden sollten.Mandol-05.PD/08.99/2
Die präventive prä-, peri- und postoperative Verabreichung von Cefamandol kann die Inzidenz von postoperativen Infektionen bei Patienten, die kontaminierten bzw. potentiell kontaminierten Operationen unterzogen werden, signifikant senken.
Die präventive Verabreichung von Cefamandol ist ebenfalls angezeigt bei Operierten mit reduziertem Widerstand oder bei denen eine postoperative Infektion ein schweres Risiko darstellen würde.
Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn Cefamandol vor dem chirurgischen Eingriff verabreicht wird, damit es im Gewebe vorhanden ist, bevor die bakterielle Kontamination erfolgen kann.
Die Verabreichung von Cefamandol sollte nach spätestens 48 Stunden unterbrochen werden. Wenn Infektionsanzeichen sich entwickeln, werden die erforderlichen Entnahmen und Kulturen vorgenommen, so daß eine adäquate Behandlung eingeleitet werden kann.
N.B.: Obwohl keine spezifische Studie durchgeführt wurde, zeigen die historischen Daten, daß im Falle einer Infektion mit Beta-hämolysierenden Streptokokken mit einem Antibiotikum mindestens 10 Tage lang behandelt werden sollte.

Darreichungsform und Stärke: Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung, 1 g und 2 g
Wirkstoff: Cefamandolnafat
Pharmazeutischer Unternehmer: Eurocept BV, Niederlande

Obracin
Obracin est une solution, disponible en boîtes de 3 ou 25 fioles à 80mg.
Obracin est un antibiotique du groupe des aminosides.
Obracin est indiqué dans le traitement des infections suivantes, causées par des germes sensibles à la tobramycine:
infections du système nerveux central (y compris les méningites). Dans la majorité des cas l’association d’une bêta lactamine est nécessaire pour les infections du système nerveux central;
– septicémie et septicémie néonatale;
– infections intra-abdominales (y compris les péritonites);
– infections urinaires compliquées ou récurrentes;
– infections des voies respiratoires inférieures (parmi lesquelles la pneumonie, la broncho-pneumonie et la bronchite aiguë). En l’absence de documents bactériologiques significiatifs, il y a lieu d’associer à la tobramycine un antibiotique de la famille des bétalactamines ou d’une autre famille pour le traitement des infections respiratoires inférieures (compte tenu de la fréquence des penumocoques comme agents pathogènes dans ce type d’infection).
– infections de la peau, des os et des parties molles (y compris les brûlures).
La tobramycine peut être administrée en association avec une céphalosporine ou avec une pénicilline en cas de septicémie prouvée ou suspectée, de même que chez les patients souffrant d’autres infections sévères mais dont le germe causal n’a pas été identifié. La fonction rénale doit être soigneusement contrôlée, surtout en cas d’administration de doses élevées.

Forme pharmaceutique et dosage: solution injectable, 40 mg/ml
Substance active: tobramycine sulphate
Titulaire: Eurocept BV, Pays-Bas

Obracin ist eine Lösung, die in Packungen mit 3 oder 25 Fläschchen à 80 mg erhältlich ist.
Obracin ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum.
Obracin ist bei der Behandlung von folgenden Infektionen, die durch tobramycin-empfindliche Keime hervorgerufen werden, indiziert:
– Infektionen des zentralen Nervensystems (einschließlich Meningitiden). In den meisten Fällen ist die Kombination mit einem Beta-Lactam-Antibiotikum für die Infektionen des zentralen Nervensystems erforderlich;
– Septikämie und neonatale Septikämie;
– Intraabdominale Infektionen (einschließlich Peritonitiden);
– Komplizierte oder rekurrierende Infektionen der Harnwege;
– Infektionen der unteren Atemwege (darunter Pneumonie, Bronchopneumonie und akute Bronchitis). Bei Nichtvorhandensein von signifikanten bakteriologischen Nachweisen muß ein Beta-Lactam-Antibiotikum oder ein Antibiotikum einer anderen Gruppe zur Behandlung der unteren Atemwegeinfektionen (auf Grund der Häufigkeit von Pneumokokken als Krankheitserreger bei diesem Infektionstyp) mit Tobramycin kombiniert werden.
-Infektionen der Haut, der Knochen und der Weichteile (einschließlich Verbrennungen).
Tobramycin kann in Kombination mit einem Cefalosporin-Antibiotikum oder mit Penicillin bei einer nachgewiesenen oder vermuteten Septikämie sowie bei Patienten, die an anderen schweren Infektionen leiden, deren Ursprungskeim jedoch nicht identifiziert wurde, verabreicht werden. Die Nierenfunktion muß sorgfältig kontrolliert werden, vor allem bei Verabreichung von hohen Dosen.

Darreichungsform und Stärke: Injektionslösung, 40 mg/ml
Wirkstoff: Tobramycinsulfat
Pharmazeutischer Unternehmer: Eurocept BV, Niederlande

Rapydan

L’emplâtre médicamenteux Rapydan contient deux anesthésiques locaux : lidocaïne et tétracaïne.
Ce médicament est utilisé pour rendre insensible une petite zone de la peau avant une intervention pouvant être douloureuse, telle qu’une ponction, une injection ou une intervention chirurgicale mineure.

Forme pharmaceutique et dosage: emplâtre médicamenteux, 70 mg/70 mg
Substances actives: lidocaïne / tétracaïne
Titulaire: Eurocept International BV, Pays-Bas

Rapydan wirkstoffhaltige Pflaster enthalten zwei Lokalanästhetika – Lidocain und Tetracain. Diese Wirkstoffe werden zur Betäubung von kleinen Hautbereichen vor einem möglicherweise schmerzhaften Eingriff angewendet, z. B. vor einer Injektion oder einem kleineren chirurgischen Eingriff.

Darreichungsform und Stärke: wirkstoffhaltige Pflaster, 70 mg/70 mg
Wirkstoffe: Lidocain / Tetracain
Pharmazeutischer Unternehmer: Eurocept International BV, Niederlande

Tepadina
TEPADINA contient le principe actif thiotépa, qui appartient à un groupe de médicaments appelés agents alkylants.
TEPADINA est utilisé pour la préparation des patients en vue d’une greffe de moelle osseuse. Il agit en détruisant les cellules de la moelle osseuse. Cela permet une greffe de nouvelles cellules de moelle osseuse (cellules souches hématopoïétiques), qui à leur tour permettent à l’organisme de produire des cellules sanguines saines.
TEPADINA peut être utilisé chez les adultes et les enfants.

Forme pharmaceutique et dosage: poudre pour concentré pour solution pour perfusion, 15 mg et 100 mg
Substance active: thiotépa
Titulaire: ADIENNE S.r.l, Italie

TEPADINA enthält den Wirkstoff Thiotepa, der zu einer Gruppe von Arzneimitteln gehört, die als Alkylanzien bezeichnet werden.
TEPADINA wird zur Vorbereitung von Patienten auf eine Knochenmarktransplantation angewendet. Es zerstört Knochenmarkzellen. Dies ermöglicht die Transplantation von neuen Knochenmarkzellen (Blutstammzellen), die den Körper in die Lage versetzen, gesunde Blutzellen zu produzieren.
TEPADINA kann bei Erwachsenen und Kindern angewendet werden.

Darreichungsform: Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Wirkstoff: thiotepa
Pharmazeutischer Unternehmer: ADIENNE S.r.l, Italien

A gyógyszerekről a https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen oldalon található információ kizárólag az adott ország lakóinak szól.

Velocaine
A Velocaine 70 mg/70 mg gyógyszeres tapasz két helyi érzéstelenítőt tartalmaz – lidokaint és tetrakaint. Ezen gyógyszerek a bőr egy kis területének elzsibbasztására szolgálnak olyan beavatkozás előtt, amely fájdalmas lehet, mint például egy injekció, vagy egy kisebb sebészeti beavatkozás.

Gyógyszerforma és hatáserősség: gyógyszeres tapasz, 70 mg/70 mg
Hatóanyagok: Lidokain/Tetrakain
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Eurocept International BV, Hollandia

L-informazzjoni tal-prodott mogħtija fuq il-paġna https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen hi intenzjonata esklussivament għar-residenti tal-pajjiż partikulari.

The product information given on the page https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen is intended exclusively for residents of the country in question.

Amsidine
Amsidine is indicated for the induction and maintenance of remission in acute leukaemia of adults. It is effective in patients refractory to the anthracycline antibiotics used singly or in combination with other chemotherapeutic agents, and in patients who were formerly treated with maximum cumulative doses of these antibiotics.

Pharmaceutical form and strength: concentrate for infusion, 75 mg/1.5 ml
Active ingredient: amsacrine
Marketing Authorisation Holder: Eurocept International BV, The Netherlands

Alle op deze pagina vermelde productinformatie https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen is uitsluitend gericht op inwoners van het betreffende land.

Amsidine
Een ampul bevat 75 mg amsacrine (50 mg/ml). Een flacon oplosmiddel bevat L-melkzuur en water voor injectie. Amsacrine behoort tot de groep geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van kwaadaardige aandoeningen.

Amsidine wordt geleverd in een doos met 6 ampullen Amsidine en 6 flacons melkzuuroplossing.
Het werkzame bestanddeel is verpakt in een glazen ampul met oranje-rode vloeistof. Het oplosmiddel is verpakt in een glazen flacon met kleurloze vloeistof.

Amsidine wordt gebruikt bij acute niet-lymfatische leukemie (kwaadaardige aandoening van de bloedcellen van het beenmerg), die niet heeft gereageerd op andere behandelingen.

Farmaceutische vorm en sterkte: concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie 75 mg/ 1,5 ml
Werkzame stof: amsacrine
Handelsvergunninghouder: Eurocept International BV, Nederland

SmPC
PIL

Ceclor
Ceclor is bedoeld voor de behandeling van de volgende infecties, indien veroorzaakt door voor cefaclor gevoelige bacteriën:
• plotselinge middenoorontsteking (acute otitis media)
• plotselinge voorhoofdsholteontsteking veroorzaakt door micro-organismen (acute bacteriële sinusitis)
• buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking (pneumonie)
• plotselinge verergering van een chronische ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm (acute exacerbatie van chronische bronchitis)
• keelontsteking/amandelontsteking (pharyngitis/tonsillitis)

Vaak is cefaclor niet het geneesmiddel van eerste keus voor de behandeling van luchtweginfecties.

Farmaceutische vorm en sterkte: capsules 250 mg of 500 mg; poeder voor orale suspensie: 125 mg/5ml of 250 mg/5 ml
Werkzame stof: cefaclormonohydraat
Handelsvergunninghouder: Eurocept BV, Nederland

SPC
PL

Esketiv
Esketiv®, oplossing voor injectie

Esketiv® is een anestheticum geïndiceerd voor gebruik bij kinderen en volwassenen. Het wordt gebruikt voor de inductie en onderhoud van algemene anesthesie als aanvulling op andere anesthetica en bij kortdurende diagnostische procedures en kleine chirurgische ingrepen die geen ontspanning van de spieren vereisen.

Kenmerken Esketiv®:

Actief bestandsdeel: Esketaminehydrochloride
Farmaceutische vorm en sterkte: oplossing voor injectie; 5 mg/ml en 25 mg/ml
Samenstelling 5 mg/ml: Elke ml oplossing bevat esketaminehydrochloride gelijk aan 5 mg esketamine
Samenstelling 25 mg/ml: Elke ml oplossing bevat esketaminehydrochloride gelijk aan 25 mg esketamine
Beschikbare vormen:
Esketiv® 5 mg/ml: 10 ampullen van 5 ml. UR.
Esketiv® 5 mg/ml: 10 ampullen van 20 ml. UR.
Esketiv® 25 mg/ml: 10 ampullen van 10 ml. UR.
Houdbaarheid: 2 jaar
Alle Esketiv® ampullen zijn op etiket voorzien van 2D-code inclusief specifieke GTIN, lotnummer en vervaldatum.

Handelsvergunning houder:
Eurocept International BV
Trapgans 5
1244 RL Ankeveen
Nederland

Gammanorm
Gammanorm is een immunoglobuline en bevat antistoffen tegen bacteriën en virussen. Antistoffen beschermen het lichaam en verhogen de weerstand tegen infecties. Het doel van de behandeling is normale antistofconcentraties te bereiken.
Gammanorm is aangewezen bij de behandeling van immunodeficiënties bij volwassenen en kinderen.
– Patiënten met een aangeboren tekort aan antilichamen (primaire immunodeficiëntie-syndromen: aangeboren agammaglobulinemie en hypogammaglobulinemie, gemeenschappelijke variabele immunodeficiëntie, ernstige gecombineerde immunodeficiënties)
– Patiënten met bloedziekten die een tekort aan antilichamen en herhaaldelijke infecties veroorzaken (myeloom of chronische lymfatische leukemie met ernstige secundaire hypogammaglobulinemie en herhaaldelijke infecties)

Farmaceutische vorm en sterkte: oplossing voor infusie, 165 mg/ml
Werkzame stof: normaal humaan immunoglobuline (IgG)
Handelsvergunninghouder: OCTAPHARMA GmbH, Duitsland

SPC
PL

Keforal
Keforal 500 mg, filmomhulde tabletten behoort tot de antibiotica en wel tot de cefalosporines (een bepaalde groep antibiotica).
Keforal 500 mg, filmomhulde tabletten is geïndiceerd voor de behandeling van de volgende tot matig ernstige infecties, indien veroorzaakt door voor cefalexine gevoelige micro-organismen:
• Infecties van de luchtwegen (Pharyngitis/tonsillitis)
• Buiten het ziekenhuis verkregen pneumonie
• Acute bronchitis
• Ongecompliceerde huid en weke delen infecties
• Urineweginfecties (Cystitis)

Farmaceutische vorm en sterkte: filmomhulde tabletten, 500 mg
Werkzame stof: cefalexinemonohydraat
Handelsvergunninghouder: Eurocept International BV, Nederland

SPC
PL

Kefzol
Kefzol is een poeder ter bereiding van een injectievloeistof.
Kefzol is een middel ter bestrijding van bepaalde infecties (antibioticum) en het behoort tot de groep van cefalosporinen (een bepaalde groep antibiotica).
Kefzol is bedoeld voor de behandeling van: de volgende infecties, indien veroorzaakt door voor cefazoline gevoelige bacteriën:
• infecties van de huid en weke delen
• infecties van de botten en gewrichten
• als voorzorgsmaatregel tegen het ontstaan van een infectie, voor, gedurende of na een operatie

Farmaceutische vorm en sterkte: poeder voor oplossing voor injectie, 1 g
Werkzame stof: cefazolinenatrium
Handelsvergunninghouder:Eurocept International BV, Nederland

SPC
PL

Kentera
Kentera wordt gebruikt bij volwassenen om de symptomen van urge-incontinentie en/of veelvuldig plassen en veelvuldige aandrang tot plassen te reguleren.
Kentera werkt door de blaas te laten uitzetten zodat ze meer urine kan bevatten.

Farmaceutische vorm en sterkte: pleister voor transdermaal gebruik, 3,9 mg / 24 uur
Werkzame stof: oxybutynine
Handelsvergunninghouder: Nicrobrand Limited, Noord-Ierland

SPC PL LAB

Ledermycin
Verpakkingsvorm:
Ledermycin, capsules 300mg is verkrijgbaar in een glazen tablettencontainer met aluminium dop met 16 capsules.

Geneesmiddelengroep:
Niet geclassificeerd

Therapeutische indicatie:
Ledermycin, capsules 300mg wordt gebruikt bij de behandeling van een chronisch natriumtekort in het bloed door overmatige vrijzetting van het antidiuretisch hormoon

Farmaceutische vorm en sterkte: capsules, 300 mg
Werkzame stof: demeclocyclinehydrochloride
Handelsvergunninghouder:Eurocept International BV, Nederland

SPC
PL

Mandol
Mandol is een poeder ter bereiding van een injectievloeistof.
Mandol is een middel ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties (antibioticum) en het behoort tot de cefalosporines (een bepaalde groep antibiotica).

Mandol is bedoeld voor de behandeling van de volgende infecties, indien veroorzaakt door voor cefamandol gevoelige bacteriën:
• infecties van de ademhalingswegen;
• infecties van het urogenitale stelsel;
• infecties van de botten en gewrichten;
• infecties van het bloed (septikemie);
• infecties van de huid en weke delen;
• infecties van de galblaas;
• infecties van het buikvlies (peritoneum).

Mandol is bedoeld voor de preventie van:
• infecties die zouden kunnen ontstaan na bepaalde operaties, waarbij het risico op infectie groot is. Voorbeelden van deze operaties zijn: een bepaalde operatieve verwijdering van de baarmoeder (vaginale hysterectomie), operaties aan de maag of de darmen of een keizersnede. Mandol kan niet gebruikt worden voor operaties aan de dikke darm.
• infecties die zouden kunnen ontstaan na bepaalde operaties en die zeer ernstig kunnen zijn.

Farmaceutische vorm en sterkte: poeder voor oplossing voor injectie, 1 g en 2 g
Werkzame stof: cefamandolnafaat
Handelsvergunninghouder: Eurocept BV, Nederland

SmPC
PL

Normison
Samenstelling
Normison is beschikbaar in 2 verschillende sterkten:
Normison 10 en Normison 20.

De werkzame stof in Normison is temazepam, een zogenoemd kortwerkend benzodiazepine.

Normison behoort tot een bepaalde groep van slaap- en kalmeringsmiddelen, de zogenaamde kortwerkende benzodiazepinen.
Normison is bedoeld voor mensen die last hebben van een dusdanig ernstige slapeloosheid, dat zij niet meer goed kunnen functioneren of er ernstig onder lijden.

Handelsvergunninghouder: Eurocept BV, Nederland

SmPC
PIL

Obracin
Obracin is een heldere, kleurloze oplossing voor injectie.
Het wordt geleverd in twee verschillende sterktes, in een glazen flacon met 40 mg tobramycine per ml (Obracin 80 mg/ 2 ml).

Obracin behoort tot de aminoglycoside antibiotica (een bepaalde groep antibiotica).

Obracin is bedoeld voor de kortdurende behandeling van ernstige infecties die veroorzaakt worden door bacteriën die gevoelig zijn voor tobramycine; met name gram-negatieve bacteriën (een bepaalde groep bacteriën).

Obracin is ook bedoeld, voor gebruik samen met andere antibiotica, voor de behandeling van ernstige infecties met stafylokokken (een bepaald soort bacteriën), waarbij geen andere minder giftige geneesmiddelen gebruikt kunnen worden.

Obracin is ook bedoeld, voor gebruik samen met andere antibiotica, voor de behandeling van:
• gecompliceerde infecties van de urinewegen,
• buikvliesontsteking
• longontsteking
• ernstige infecties van de huid en infecties bij brandwonden

Farmaceutische vorm en sterkte: oplossing voor injectie, 40 mg/ml
Werkzame stof: tobramycinesulfaat
Handelsvergunninghouder:Eurocept International BV, Nederland

SPC
PL

Octagam
Wat Octagam is:
Octagam 5% en 10% is een oplossing van humaan normaal immunoglobuline (IgG) (d.w.z. een oplossing van menselijke antilichamen) voor intraveneuze toediening (infusie in een ader). Immunoglobulinen zijn normale bestanddelen van het menselijk lichaam en steunen het immuunsysteem van uw lichaam. Octagam bevat alle IgG-activiteiten die in de normale bevolking voorkomen. Passende doses van dit geneesmiddel kunnen een abnormaal laag IgG-niveau weer normaal maken.
Octagam bevat een breed spectrum van antilichamen tegen diverse ziekteverwekkers.

Waarvoor Octagam wordt gebruikt:
Octagam 5% en 10% worden gebruikt
• als substitutietherapie bij patiënten die onvoldoende eigen antilichamen hebben.
• bij bepaalde ontstekingsziekten
• om infecties te voorkomen of te behandelen na een beenmergtransplantatie

Octagam 5% wordt gebruikt als een substitutietherapie. Er bestaan 3 groepen substitutietherapieën:
• Patiënten met een aangeboren tekort aan antilichamen (primaire immunodeficiëntie-syndromen: congenitale agammaglobulinaemie en hypogammaglobulinaemie, gewone variabele immunodeficiëntie, ernstige gecombineerde immunodeficiëntie, syndroom van Wiskott-Aldrich)
• Patiënten met bloedziekten die een tekort aan antilichamen en herhaaldelijke optredende infecties veroorzaken (myeloom of chronische lymfatische leukemie met ernstige secundaire hypogammaglobulinemie en herhaaldelijke infecties)
• Kinderen met aangeboren AIDS en met herhaaldelijk optredende bacteriële infecties

Octagam 10% wordt gebruikt als een substitutietherapie. Er bestaan 3 groepen substitutietherapieën:
• Patiënten met een aangeboren tekort aan antilichamen (primaire immunodeficiëntie-syndromen: congenitale agammaglobulinaemie en hypogammaglobulinaemie, gewone variabele immunodeficiëntie, ernstige gecombineerde immunodeficiëntie)
• Patiënten met bloedziekten die een tekort aan antilichamen en herhaaldelijke optredende infecties veroorzaken (myeloom of chronische lymfatische leukemie met ernstige secundaire hypogammaglobulinemie en herhaaldelijke infecties)
• Patiënten met aangeboren AIDS die herhaaldelijk optredende bacteriële infecties hebben

Octagam 5% en 10 % kunnen tegen de volgende ontstekingsziektes worden toegepast:
• Bij volwassenen of kinderen die te weinig bloedplaatjes hebben (idiopatische trombocytopenische purpura) met een hoog risico op bloedingen of bij wie vóór een chirurgische ingreep het aantal bloedplaatjes niet kan worden gecorrigeerd
• Bij patiënten met een ziekte die de ontsteking van diverse organen (ziekte van Kawasaki) veroorzaakt
• Bij patiënten met een ziekte die de ontsteking van bepaalde delen van het zenuwstelsel veroorzaakt (syndroom van Guillain-Barré)

Farmaceutische vorm en sterkte: oplossing voor infusie, 5% en 10%
Werkzame stof: normaal humaan immunoglobuline (IgG)
Handelsvergunninghouder: OCTAPHARMA GmbH, Duitsland

SPC 5%
PL 5%
SPC 10%
PL 10%

Ostac
Ostac 520 behoort tot de groep bisfosfonaten die een specifieke werking hebben op het botweefsel.
Bisfosfonaten remmen de toegenomen botafbraak (osteolyse) die ontstaat door uitzaaiingen van een kwaadaardige aandoening in het bot en verlagen daardoor gelijktijdig het calcium-gehalte in het bloed als dat te hoog is.
Bisfosfonaten kunnen de botpijn verminderen, die kan ontstaan door de uitzaaiingen in het bot.
Ostac 520 wordt voorgeschreven
• na behandeling van een verhoogd calcium gehalte in het bloed om een normaal calcium gehalte in het bloed te behouden
• bij verhoogde botafbraak bij de ziekte van Kahler

Farmaceutische vorm en sterkte: filmomhulde tabletten, 520 mg
Werkzame stof: dinatriumclodronaat tetrahydraat
Handelsvergunninghouder: Riemser Arzneimittel AG, Duitsland

SPC
PL

Rapydan
Rapydan medicinale pleisters bevatten twee lokale anesthetica – lidocaïne en tetracaïne. Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor het verdoven van een klein deel van de huid voorafgaand aan een procedure die mogelijk pijnlijk is, zoals een injectie of een kleine chirurgische ingreep.

Farmaceutische vorm en sterkte: medicinale pleister, 70 mg/70 mg
Werkzame stoffen: lidocaïne / tetracaïne
Handelsvergunninghouder: Eurocept International BV, Nederland

SPC
PL

Médicaments 2 204x300SENDOLOR®1 morfineoplossing, is beschikbaar in de volgende concentraties 1mg/ml, 10mg/ml en 20mg/ml, steeds in 100ml infuuszakken, in een 1 stuks en 10 stuks verpakking en is tot 3 jaar houdbaar.

SENDOLOR® morfineoplossing voor infusie in 100ml infuuszakken is volledig vergoed conform bijlage 1A van het GVS.

Door het beschikbaar komen van SENDOLOR® is er een geregistreerd geneesmiddel voor morfine infusie.

Médicaments 1 300x229

In de palliatieve zorg wordt vaak gebruik gemaakt van infusiepompen waarmee door middel van cassettes onder andere 100 ml morfine in verschillende concentraties per infusie wordt toegediend. Deze cassettes kunnen bereid worden door bereidend apotheken en grootbereiders uit geregistreerde ampullen van maximaal 10 ml en morfinegrondstof (niet-geregistreerd) en hebben een beperkte houdbaarheid.

Het Nederlandse overheidsbeleid heeft als uitgangspunt dat er geregistreerde geneesmiddelen beschikbaar zijn en gebruikt worden, die zijn getoetst op veiligheid en werkzaamheid, en waarvoor een goed systeem van geneesmiddelbewaking geldt.2 Eurocept International onderschrijft dit beleid.

Zie ook:

Eurocept International verzorgt de ontwikkeling, registratie, farmacovigilantie, productie, distributie, marketing en verkoop van geneesmiddelen.

Het College ter beoordeling van Geneesmiddelen heeft Eurocept International in september 2017 registratie verleend voor SENDOLOR® morfineoplossing voor infusie in 3 concentraties (1mg/ml, 10mg/ml en 20mg/ml) in 100ml infuuszakken met een houdbaarheid tot 3 jaar (https://www.cbg-meb.nl/).3

SENDOLOR® morfine oplossing voor infusie in 100 ml infuuszakken is volledig vergoed conform bijlage 1A van het GVS.

Doorvoersets4
SENDOLOR® morfineoplossing voor infusie in 100 ml infuuszakken kan worden toegediend via reguliere pompen door gebruik te maken van een doorvoerset (“administration set”). Doorvoersets zijn gebruikelijke pomptoebehoren die in de regel beschikbaar zijn op de depots van de partij die de infuustherapie bij de patiënt start. Met de introductie van Sendolor verandert dit proces niet: de apotheek levert de medicatie af en de partij die de infuustherapie opstart heeft de doorvoersets beschikbaar. Er is overleg geweest met facilitair bedrijven (zoals Mediq) en zij dragen zorg voor voldoende voorraad op de regionale depots. Voor de apotheek zijn er geen extra kosten aan verbonden.

Zie afbeelding doorvoerset

Voorbeeld instructie SENDOLOR®

www.mediqtefa.nl (onder andere handleidingen)

Instructie CADD-Legacy pomp (zowel met cassette als doorvoerset)

Kosten
Eurocept International verwacht dat de totaal kosten van de combinatie van SENDOLOR® met doorvoerset lager zijn dan bij gebruik van de huidige morfinecassettes. Verreweg het grootste deel van de patiënten wordt behandeld met een concentratie van 10mg/ml. Juist bij deze dosering is een aanzienlijke besparing te realiseren.5

Voor vragen of additionele informatie kunt u contact opnemen via sendolor@eurocept.nl

1 SENDOLOR® is geïndiceerd voor de behandeling van hevige acute pijn, kankerpijn en doorbraakpijn bij kanker.

2 Wetgeving en circulaire:

 • Circulaire “Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers” (2016-01-IGZ), alsook Annex “Geregistreerd adequaat alternatief” (1 juli 2017, versie 1).
 • De Juridische grondslag vindt u in Art. 18 5e lid en 40 3e lid onder a van de Geneesmiddelenwet, alsook in onder meer uitspraken van het Europees Hof van Justitie.

3 Tevens is SENDOLOR® morfineoplossing voor injectie in 3 concentraties geregistreerd (https://www.cbg-meb.nl/) . Deze vorm is vooralsnog niet beschikbaar.

4 Doorvoersets dienen geschikt te zijn voor gebruik met de specifieke te gebruiken infuuspomp en dienen gebruikt te worden volgens de voorschriften van de leverancier.

5 G-standaard van Z-index. De G-Standaard is een databank die het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat relevante gegevens over zorgproducten die verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen, zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en zelfzorgproducten. Alle openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars in Nederland maken gebruik van de G-Standaard (Ref: www.z-index.nl )

Seresta Forte
Verpakkingsvorm
SERESTA® 10: flacons met 50, 500 en 1000 tabletten
SERESTA® FORTE: flacons met 25, 500 en 1000 tabletten
Geneesmiddelengroep
SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE behoren tot een groep van slaap- en kalmeringsmiddelen, de zogenaamde benzodiazepinen.

Therapeutische indicatie
SERESTA® 10 is bedoeld voor mensen die last hebben van angst en spanning.
SERESTA® FORTE is bedoeld voor mensen die last hebben van ernstige angst en spanning.
Verder zijn SERESTA® 10 en SERESTA® FORTE bedoeld voor de behandeling van slaapstoornissen.

Farmaceutische vorm en sterkte: tabletten, 10 mg (Seresta) of 50 mg (Seresta forte)
Werkzame stof: oxazepam
Handelsvergunninghouder: Eurocept International BV, Nederland

SPC
PL

Sufentanil Narco
Farmaceutische vorm en inhoud
Sufentanil Narcomed® is een heldere, kleurloze injectievloeistof in de vorm van een oplossing en verpakt in ampullen van 1 ml, 5 ml of 10 ml. De ampullen zijn per 5 stuks verpakt.

Geneesmiddelgroep
Sufentanil Narcomed® is een narcosemiddel (algemene anesthesie) met pijnstillende eigenschappen (analgeticum) dat wordt toegepast ter verdoving en dat resulteert in een kortdurend bewustzijnsverlies.

Toepassing van het geneesmiddel
Sufentanil Narcomed® wordt toegepast om zijn pijnstillende werking als enkelvoudige injectie, als kortdurend infuus of als onderdeel van de algemene verdoving tijdens een operatie.

Daarnaast wordt het om zijn verdovende werking toegepast als doorlopend infuus bij langere operaties, doorgaans ook in combinatie met spierverslappers en andere pijnstillers.

Farmaceutische vorm en sterkte: oplossing voor injectie, 50 microgram/ml
Werkzame stof: sufentanilcitraat
Handelsvergunninghouder: Eurocept BV, Nederland

SPC
PL

Tepadina
TEPADINA bevat de werkzame stof thiotepa, behorend tot de groep geneesmiddelen die alkylerende stoffen worden genoemd.
TEPADINA wordt gebruikt als behandeling voorafgaand aan een beenmergtransplantatie. Het geneesmiddel vernietigt beenmergcellen. Hierdoor is het mogelijk nieuwe beenmergcellen (hematopoëtische stamcellen) te transplanteren, die op hun beurt het lichaam in staat stellen gezonde bloedcellen te produceren.
TEPADINA kan worden gebruikt bij volwassenen en kinderen.

Farmaceutische vorm en sterkte: poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 15 mg of 100 mg
Werkzame stof: thiotepa
Handelsvergunninghouder: ADIENNE S.r.l., Italië

Vancocin CP 250 mg capsules
Vancocin CP 250 mg wordt geleverd als capsules. De capsules bevatten vancomycinehydrochloride, overeenkomend met 250 mg vancomycine, gezuiverd volgens een chromatografisch proces (CP).
Vancocin CP 250 mg wordt geleverd in een verpakking met 20 capsules, in twee doordrukstrips van 10 capsules.

Vancocin CP 250 mg behoort tot de antibiotica. Vancocin CP 250 mg is bedoeld
• voor de behandeling van ontsteking van het slijmvlies van de dunne en dikke darm (enterocolitis) ten gevolge van een bepaald soort bacterie (stafylokokken).
• voor de behandeling van ontsteking van het slijmvlies van de dunne en dikke darm met beschadiging van de slijmvliezen (pseudomembraneuze colitis) veroorzaakt door een bepaald soort bacterie (Clostridium difficile), ten gevolge van een behandeling met antibiotica.
• voor gebruik bij het ontsmetten van het maag-darmkanaal van patiënten met een verminderde natuurlijke afweer. Vancocin CP 250 mg wordt dan tegelijkertijd toegediend met een ander antibioticum (een aminoglycoside).

Toediening van vancomycine via een ader (intraveneuze toediening) is niet effectief voor de behandeling van bovenstaande aandoeningen. Daarom moet vancomycine oraal worden toegediend voor deze indicaties.

Vancomycine is, indien oraal toegediend, niet effectief bij de bestrijding van andere typen infecties.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Farmaceutische vorm en sterkte: capsules, hard, 250 mg
Werkzame stof: vancomycinehydrochloride
Handelsvergunninghouder: Eurocept International BV, Nederland

SPC
PL

Produktinformasjonen som er gitt på siden https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen er kun ment for innbyggerne i det aktuelle landet.

Keflex
Granulat til mikstur, suspensjon + tabletter:
Keflex tilhører en klasse antibiotika som kalles cefalosporiner, og brukes i behandling av infeksjoner forårsaket av ulike typer bakterier. Keflex virker bakteriedrepende.
Keflex brukes til behandling av urinveisinfeksjoner, luftveisinfeksjoner og infeksjoner i hud og bløtvev.

Legemiddelform og styrke: Granulat til mikstur, suspensjon, 50 mg/ml; tabletter, 500 mg
Virkestoff: Cefaleksinmonohydrat
Innehaver av markedsføringstillatelsen: Eurocept International BV, Nederland

Keflin
Keflin er pulver til injeksjons-/infusjonsvæske. Det er et antibiotikum (cefalosporin) med virkning på en rekke bakterier. Brukes ved alvorlige infeksjoner i lunger/bronkier, hud- og bløtvevsinfeksjoner, urinveisinfeksjoner, blodforgiftning (sepsis), infeksjoner i mage-tarmkanalen, og infeksjoner i ben og ledd der preparatet er virksomt.

Legemiddelform og styrke: Pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning (1 g); Pulver til infusjonsvæske, oppløsning (2 g)
Virkestoff: cefalotinnatrium
Innehaver av markedsføringstillatelsen: Eurocept International BV, Nederland

Nebcina
Antibiotikum i gruppen aminoglykosider som virker på en rekke bakterier. Brukes ved alvorlige infeksjoner der preparatet er virksomt og andre midler ikke hjelper.

Legemiddelform og styrke: Injeksjonsvæske, oppløsning, 40 mg/ml
Virkestoff: tobramycinsulfat
Innehaver av markedsføringstillatelsen: Eurocept International BV, Nederland

Rapydan
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som angitt på apoteketiketten.

Rapydan medisinerte plastre inneholder to lokale bedøvelsesmidler – lidokain og tetrakain. Disse medisinene brukes til å bedøve et lite hudområde før et inngrep som kan gjøre vondt, f.eks. en injeksjon eller et mindre kirurgisk inngrep.

Legemiddelform og styrke: medisinert plaster, 70 mg/70 mg
Virkestoffer: lidokain / tetrakain
Innehaver av markedsføringstillatelsen: Eurocept International BV, Nederland

PIL

Alle auf dieser Seite (https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen) angegebenen Produktinformationen richten sich ausschließlich an die Bewohner des jeweiligen Landes.

Amsidine

Rapydan
Rapydan wirkstoffhaltige Pflaster enthalten zwei Lokalanästhetika – Lidocain und Tetracain. Diese Wirkstoffe werden zur Betäubung von kleinen Hautbereichen vor einem möglicherweise schmerzhaften Eingriff angewendet, z. B. vor einer Injektion oder einem kleineren chirurgischen Eingriff.

Darreichungsform und Stärke: wirkstoffhaltige Pflaster, 70 mg/70 mg
Wirkstoffe: Lidocain / Tetracain
Pharmazeutischer Unternehmer: Eurocept International BV, Niederlande

Sufentanil Narcomed
DARREICHUNGSFORM UND INHALT
Sufentanil Narcomed ist eine klare und farblose Lösung.
Originalpackungen:
5 Ampullen zu je 5 ml Injektionslösung, 5 Ampullen zu je 1 ml Injektionslösung oder 5 Ampullen zu je 10 ml Injektionslösung

STOFF- ODER INDIKATIONSGRUPPE
Anästhetikum, system. Opioid

ANWENDUNGSGEBIETE
Zur Anästhesie bei allen Maßnahmen, bei denen endotracheale Intubation und Beatmung durchgeführt werden:
– als analgetische Komponente zur Einleitung und Aufrechterhaltung bei Kombinationsnarkosen
– als Monoanästhetikum zur Einleitung und Aufrechterhaltung bei Narkosen.

Darreichungsform und Stärke: Sufentanil Citrat, 50 Mikrogramm/ml
Wirkstoff: Sufentanil Citrat
Pharmazeutischer Unternehmer: Eurocept BV, die Niederlande

Informacja o produkcie zamieszczona na stronie https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców danego kraju.

Amsidyl

Rapydan
Plastry lecznicze Rapydan zawierają dwa środki miejscowo znieczulające – lidokainę i tetrakainę. Leki te są stosowane do znieczulania niewielkich obszarów skóry przed potencjalnie bolesną procedurą, taką jak zastrzyk lub niewielki zabieg chirurgiczny.

Postać farmaceutyczną i moc: Plaster leczniczy
Substancje czynne: lidokainy / tetrakainy
Podmiot odpowiedzialny: Eurocept International BV, Ten Holandia

Todas as informações sobre produtos fornecidas nesta página https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen são destinadas unicamente para os residentes do país em questão.

Rapydan
Rapydan emplastros medicamentosos contêm dois anestésicos locais – a lidocaína e a tetracaína. Estes medicamentos são utilizados para adormecer uma pequena área de pele antes de um procedimento que possa ser doloroso, tal como uma injecção ou um procedimento cirúrgico menor.

Forma farmacêutica e dosagem: emplastro medicamentoso, 70 mg/70 mg
Substâncias ativas: lidocaína e a tetracaína
Titular da Autorização de Introdução no Mercado: Eurocept International BV, Os Países Baixos

Amsidyl

Produktinformationen som ges på sidan https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen är endast avsedd för innevånare i landet i fråga.

Amekrin
Induktions- och underhållsbehandling av akut leukemi i relaps hos vuxna.

Läkemedelsform och styrka: koncentrat och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning, 75 mg
Aktiv substans: amsacrine
Innehavare av godkännande för försäljning: Eurocept International BV, Nederländerna

Rapydan
Rapydan medicinskt plåster innehåller två lokalbedövningsmedel – lidokain och tetrakain. De används för att bedöva ett litet område av huden före ett ingrepp som kan komma att göra ont, som till exempel nålstick eller ytliga kirurgiska ingrepp.

Läkemedelsform och styrka: medicinskt plåster, 70 mg/70 mg
Aktiva substanser: lidokain / tetrakain
Innehavare av godkännande för försäljning: Eurocept International BV, Nederländerna

The product information given on the page https://www.eurocept-pharmaceuticals.nl/geneesmiddelen is intended exclusively for residents of the country in question.

Amsidine
Amsidine is indicated for the induction and maintenance of remission in acute leukaemia of adults. It is effective in patients refractory to the anthracycline antibiotics used singly or in combination with other chemotherapeutic agents, and in patients who were formerly treated with maximum cumulative doses of these antibiotics.

Pharmaceutical form and strength: concentrate for infusion, 75 mg/1.5 ml
Active ingredient: amsacrine
Marketing Authorisation Holder: Eurocept International BV, The Netherlands

Amsidine
Amsidine is indicated for the induction and maintenance of remission in acute leukaemia of adults. It is effective in patients refractory to the anthracycline antibiotics used singly or in combination with other chemotherapeutic agents, and in patients who were formerly treated with maximum cumulative doses of these antibiotics.

Pharmaceutical form and strength: concentrate for infusion, 75 mg/1.5 ml
Active ingredient: amsacrine
Marketing Authorisation Holder: NordMedica A/S, Denmark

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!